Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "food" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "храна" на български език

EnglishBulgarian

Food

[Храна]
/fud/

noun

1. Any substance that can be metabolized by an animal to give energy and build tissue

  synonym:
 • food
 • ,
 • nutrient

1. Всяко вещество, което може да се метаболизира от животно, за да даде енергия и да изгради тъкан

  синоним:
 • храна
 • ,
 • хранителен

2. Any solid substance (as opposed to liquid) that is used as a source of nourishment

 • "Food and drink"
  synonym:
 • food
 • ,
 • solid food

2. Всяко твърдо вещество ( за разлика от течността ), което се използва като източник на подхранване

 • "Храна и напитки"
  синоним:
 • храна
 • ,
 • твърда храна

3. Anything that provides mental stimulus for thinking

  synonym:
 • food
 • ,
 • food for thought
 • ,
 • intellectual nourishment

3. Всичко, което предоставя психически стимул за мислене

  синоним:
 • храна
 • ,
 • храна за размисъл
 • ,
 • интелектуално подхранване

Examples of using

I think we have enough food.
Мисля, че имаме достатъчно храна.
He refused the food with disgust.
Той отказа храната с отвращение.
What kind of food do you like to eat?
Каква храна обичате да ядете?