Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Focus на български език

EnglishBulgarian

Focus

/foʊkəs/

noun

1. The concentration of attention or energy on something

 • "The focus of activity shifted to molecular biology"
 • "He had no direction in his life"
  synonym:
 • focus
 • ,
 • focusing
 • ,
 • focussing
 • ,
 • focal point
 • ,
 • direction
 • ,
 • centering

1. Концентрацията на внимание или енергия върху нещо

 • "Фокусът на активността се измести към молекулярната биология"
 • "Той нямаше посока в живота си"
  синоним:
 • фокус
 • ,
 • фокусиране
 • ,
 • фокусиране
 • ,
 • фокусна точка
 • ,
 • посока
 • ,
 • центриране

2. Maximum clarity or distinctness of an image rendered by an optical system

 • "In focus"
 • "Out of focus"
  synonym:
 • focus

2. Максимална яснота или отчетливост на изображение, изобразено от оптична система

 • "На фокус"
 • "Извън фокус"
  синоним:
 • фокус

3. Maximum clarity or distinctness of an idea

 • "The controversy brought clearly into focus an important difference of opinion"
  synonym:
 • focus

3. Максимална яснота или отчетливост на идеята

 • "Спорът ясно постави на фокус важна разлика в мненията"
  синоним:
 • фокус

4. A central point or locus of an infection in an organism

 • "The focus of infection"
  synonym:
 • focus
 • ,
 • focal point
 • ,
 • nidus

4. Централна точка или локус на инфекция в организъм

 • "Фокусът на инфекцията"
  синоним:
 • фокус
 • ,
 • фокусна точка
 • ,
 • Нидус

5. Special emphasis attached to something

 • "The stress was more on accuracy than on speed"
  synonym:
 • stress
 • ,
 • focus

5. Специален акцент, прикрепен към нещо

 • "Стресът беше по-скоро върху точността, отколкото върху скоростта"
  синоним:
 • стрес
 • ,
 • фокус

6. A point of convergence of light (or other radiation) or a point from which it diverges

  synonym:
 • focus
 • ,
 • focal point

6. Точка на сближаване на светлината ( или друга радиация ) или точка, от която тя се отклонява

  синоним:
 • фокус
 • ,
 • фокусна точка

7. A fixed reference point on the concave side of a conic section

  synonym:
 • focus

7. Фиксирана референтна точка от вдлъбнатата страна на коничното сечение

  синоним:
 • фокус

verb

1. Direct one's attention on something

 • "Please focus on your studies and not on your hobbies"
  synonym:
 • concentrate
 • ,
 • focus
 • ,
 • center
 • ,
 • centre
 • ,
 • pore
 • ,
 • rivet

1. Насочете вниманието към нещо

 • "„моля, съсредоточете се върху обучението си, а не върху хобитата си“"
  синоним:
 • концентрат
 • ,
 • фокус
 • ,
 • център
 • ,
 • център
 • ,
 • пори
 • ,
 • нит

2. Cause to converge on or toward a central point

 • "Focus the light on this image"
  synonym:
 • focus

2. Причина за сближаване на или към централна точка

 • "„фокусирайте светлината върху това изображение“"
  синоним:
 • фокус

3. Bring into focus or alignment

 • To converge or cause to converge
 • Of ideas or emotions
  synonym:
 • concenter
 • ,
 • concentre
 • ,
 • focalize
 • ,
 • focalise
 • ,
 • focus

3. Поставете във фокус или подравняване

 • Да се сближи или да доведе до сближаване
 • На идеи или емоции
  синоним:
 • концентратор
 • ,
 • Концентрат
 • ,
 • Фокализира
 • ,
 • Фокусирай
 • ,
 • фокус

4. Become focussed or come into focus

 • "The light focused"
  synonym:
 • focus
 • ,
 • focalize
 • ,
 • focalise

4. Станете фокусирани или влезте във фокус

 • "„светлината беше фокусирана“"
  синоним:
 • фокус
 • ,
 • Фокализира
 • ,
 • Фокусирай

5. Put (an image) into focus

 • "Please focus the image
 • We cannot enjoy the movie"
  synonym:
 • focus
 • ,
 • focalize
 • ,
 • focalise
 • ,
 • sharpen

5. Поставете ( изображение ) във фокус

 • "„моля, фокусирайте изображението
 • Не можем да се насладим на филма"
  синоним:
 • фокус
 • ,
 • Фокализира
 • ,
 • Фокусирай
 • ,
 • изостряне

Examples of using

That's a little out of focus.
Това е малко разфокусирано.