Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Flush на български език

EnglishBulgarian

Flush

/fləʃ/

noun

1. The period of greatest prosperity or productivity

  synonym:
 • flower
 • ,
 • prime
 • ,
 • peak
 • ,
 • heyday
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • efflorescence
 • ,
 • flush

1. Периодът на най-голям просперитет или производителност

  синоним:
 • цвете
 • ,
 • премиер
 • ,
 • връх
 • ,
 • Ейдей
 • ,
 • цъфтеж
 • ,
 • разцвет
 • ,
 • ефлоресценция
 • ,
 • зачервяване

2. A rosy color (especially in the cheeks) taken as a sign of good health

  synonym:
 • bloom
 • ,
 • blush
 • ,
 • flush
 • ,
 • rosiness

2. Розов цвят ( особено по бузите ), взет в знак на добро здраве

  синоним:
 • цъфтеж
 • ,
 • руж
 • ,
 • зачервяване
 • ,
 • rosiness

3. Sudden brief sensation of heat (associated with menopause and some mental disorders)

  synonym:
 • hot flash
 • ,
 • flush

3. Внезапно кратко усещане за топлина (, свързано с менопауза и някои психични разстройства )

  синоним:
 • гореща светкавица
 • ,
 • зачервяване

4. A poker hand with all 5 cards in the same suit

  synonym:
 • flush

4. Покер ръка с всички 5 карти в един и същи костюм

  синоним:
 • зачервяване

5. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

5. Бързото освобождаване на магазин с афективна сила

 • "Те получиха страхотен удар от това"
 • "Каква обувка!"
 • "Той бързо се втурна от инжектирането на хероин"
 • "Той го прави за ритници"
  синоним:
 • бретон
 • ,
 • обувка
 • ,
 • такса
 • ,
 • бързам
 • ,
 • зачервяване
 • ,
 • тръпка
 • ,
 • ритник

6. A sudden rapid flow (as of water)

 • "He heard the flush of a toilet"
 • "There was a little gush of blood"
 • "She attacked him with an outpouring of words"
  synonym:
 • flush
 • ,
 • gush
 • ,
 • outpouring

6. Внезапен бърз поток ( като вода )

 • "Той чу промиването на тоалетна"
 • "Имаше малко китка кръв"
 • "Тя го нападна с изливане на думи"
  синоним:
 • зачервяване
 • ,
 • Гъш
 • ,
 • изливане

7. Sudden reddening of the face (as from embarrassment or guilt or shame or modesty)

  synonym:
 • blush
 • ,
 • flush

7. Внезапно зачервяване на лицето ( като от смущение или вина или срам или скромност )

  синоним:
 • руж
 • ,
 • зачервяване

verb

1. Turn red, as if in embarrassment or shame

 • "The girl blushed when a young man whistled as she walked by"
  synonym:
 • blush
 • ,
 • crimson
 • ,
 • flush
 • ,
 • redden

1. Почервеня, сякаш в смущение или срам

 • "Момичето се изчерви, когато млад мъж подсвирна, докато минаваше"
  синоним:
 • руж
 • ,
 • пурпурен
 • ,
 • зачервяване
 • ,
 • зачервени

2. Flow freely

 • "The garbage flushed down the river"
  synonym:
 • flush

2. Тече свободно

 • "Гарбият се зачерви по реката"
  синоним:
 • зачервяване

3. Glow or cause to glow with warm color or light

 • "The sky flushed with rosy splendor"
  synonym:
 • flush

3. Светят или причиняват блясък с топъл цвят или светлина

 • "Небето зачервено от розово великолепие"
  синоним:
 • зачервяване

4. Make level or straight

 • "Level the ground"
  synonym:
 • flush
 • ,
 • level
 • ,
 • even out
 • ,
 • even

4. Направете ниво или направо

 • "Ниво на земята"
  синоним:
 • зачервяване
 • ,
 • ниво
 • ,
 • дори навън
 • ,
 • дори

5. Rinse, clean, or empty with a liquid

 • "Flush the wound with antibiotics"
 • "Purge the old gas tank"
  synonym:
 • flush
 • ,
 • scour
 • ,
 • purge

5. Изплакнете, почистете или изпразнете с течност

 • "Промийте раната с антибиотици"
 • "Пречистете стария резервоар за газ"
  синоним:
 • зачервяване
 • ,
 • бич
 • ,
 • чистка

6. Irrigate with water from a sluice

 • "Sluice the earth"
  synonym:
 • sluice
 • ,
 • flush

6. Напояване с вода от шлюз

 • "Втрийте земята"
  синоним:
 • sluice
 • ,
 • зачервяване

7. Cause to flow or flood with or as if with water

 • "Flush the meadows"
  synonym:
 • flush

7. Причинява поток или наводнение с или сякаш с вода

 • "Промийте поляните"
  синоним:
 • зачервяване

adjective

1. Of a surface exactly even with an adjoining one, forming the same plane

 • "A door flush with the wall"
 • "The bottom of the window is flush with the floor"
  synonym:
 • flush(p)

1. На повърхност точно дори с прилежаща, образуваща същата равнина

 • "Вратата се промива със стената"
 • "Дъното на прозореца е зачервено с пода"
  синоним:
 • зачервяване ( p )

2. Having an abundant supply of money or possessions of value

 • "An affluent banker"
 • "A speculator flush with cash"
 • "Not merely rich but loaded"
 • "Moneyed aristocrats"
 • "Wealthy corporations"
  synonym:
 • affluent
 • ,
 • flush
 • ,
 • loaded
 • ,
 • moneyed
 • ,
 • wealthy

2. С изобилие от пари или притежания на стойност

 • "Богат банкер"
 • "Спекулатор флъш с пари"
 • "Не просто богат, но зареден"
 • "Изплатени аристократи"
 • "Богати корпорации"
  синоним:
 • заможни
 • ,
 • зачервяване
 • ,
 • натоварен
 • ,
 • изкарвани
 • ,
 • богат

adverb

1. Squarely or solidly

 • "Hit him flush in the face"
  synonym:
 • flush

1. Квадратно или твърдо

 • "Удари го флъш в лицето"
  синоним:
 • зачервяване

2. In the same plane

 • "Set it flush with the top of the table"
  synonym:
 • flush

2. В същата равнина

 • "Задайте го флъш с горната част на масата"
  синоним:
 • зачервяване