Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Flow на български език

EnglishBulgarian

Flow

/floʊ/

noun

1. The motion characteristic of fluids (liquids or gases)

  synonym:
 • flow
 • ,
 • flowing

1. Движението, характерно за течности ( течности или газове )

  синоним:
 • поток
 • ,
 • течащ

2. The amount of fluid that flows in a given time

  synonym:
 • flow
 • ,
 • flow rate
 • ,
 • rate of flow

2. Количеството течност, което тече в дадено време

  синоним:
 • поток
 • ,
 • дебит
 • ,
 • скорост на потока

3. The act of flowing or streaming

 • Continuous progression
  synonym:
 • flow
 • ,
 • stream

3. Актът на течане или стрийминг

 • Непрекъсната прогресия
  синоним:
 • поток
 • ,
 • поток

4. Any uninterrupted stream or discharge

  synonym:
 • flow

4. Всеки непрекъснат поток или разряд

  синоним:
 • поток

5. Something that resembles a flowing stream in moving continuously

 • "A stream of people emptied from the terminal"
 • "The museum had planned carefully for the flow of visitors"
  synonym:
 • stream
 • ,
 • flow

5. Нещо, което прилича на течащ поток в непрекъснато движение

 • "Поток от хора, изпразнени от терминала"
 • "Музеят беше планирал внимателно потока от посетители"
  синоним:
 • поток
 • ,
 • поток

6. Dominant course (suggestive of running water) of successive events or ideas

 • "Two streams of development run through american history"
 • "Stream of consciousness"
 • "The flow of thought"
 • "The current of history"
  synonym:
 • stream
 • ,
 • flow
 • ,
 • current

6. Доминиращ курс (, предполагащ течаща вода ) на последователни събития или идеи

 • "Два потока на развитие минават през американската история"
 • "Поток на съзнанието"
 • "Потокът на мисълта"
 • "Течението на историята"
  синоним:
 • поток
 • ,
 • поток
 • ,
 • текущ

7. The monthly discharge of blood from the uterus of nonpregnant women from puberty to menopause

 • "The women were sickly and subject to excessive menstruation"
 • "A woman does not take the gout unless her menses be stopped"--hippocrates
 • "The semen begins to appear in males and to be emitted at the same time of life that the catamenia begin to flow in females"--aristotle
  synonym:
 • menstruation
 • ,
 • menses
 • ,
 • menstruum
 • ,
 • catamenia
 • ,
 • period
 • ,
 • flow

7. Месечното изхвърляне на кръв от матката на бременни жени от пубертета до менопаузата

 • "Жените бяха болни и бяха подложени на прекомерна менструация"
 • "Жена не взема подаграта, освен ако нейните менструации не бъдат спрени" - хипократ
 • "Спермата започва да се появява при мъжете и да се излъчва по същото време на живота, когато катамените започват да текат при жените" - аристотел
  синоним:
 • менструация
 • ,
 • менструация
 • ,
 • менструум
 • ,
 • катаменя
 • ,
 • период
 • ,
 • поток

verb

1. Move or progress freely as if in a stream

 • "The crowd flowed out of the stadium"
  synonym:
 • flow
 • ,
 • flux

1. Движете се или напредвайте свободно, сякаш в поток

 • "Тълпата изтича от стадиона"
  синоним:
 • поток
 • ,
 • поток

2. Move along, of liquids

 • "Water flowed into the cave"
 • "The missouri feeds into the mississippi"
  synonym:
 • run
 • ,
 • flow
 • ,
 • feed
 • ,
 • course

2. Движете се, от течности

 • "Водата течеше в пещерата"
 • "Мисури се храни в мисисипи"
  синоним:
 • тичам
 • ,
 • поток
 • ,
 • фураж
 • ,
 • курс

3. Cause to flow

 • "The artist flowed the washes on the paper"
  synonym:
 • flow

3. Причинява поток

 • "„художникът течеше измиванията върху хартията“"
  синоним:
 • поток

4. Be abundantly present

 • "The champagne flowed at the wedding"
  synonym:
 • flow

4. Бъдете в изобилие

 • "„шампанското течеше на сватбата“"
  синоним:
 • поток

5. Fall or flow in a certain way

 • "This dress hangs well"
 • "Her long black hair flowed down her back"
  synonym:
 • hang
 • ,
 • fall
 • ,
 • flow

5. Падане или поток по определен начин

 • "„тази рокля виси добре“"
 • "Дългата й черна коса течеше по гърба й"
  синоним:
 • окачване
 • ,
 • падане
 • ,
 • поток

6. Cover or swamp with water

  synonym:
 • flow

6. Покрийте или блато с вода

  синоним:
 • поток

7. Undergo menstruation

 • "She started menstruating at the age of 11"
  synonym:
 • menstruate
 • ,
 • flow

7. Претърпяват менструация

 • "„тя започна менструация на 11-годишна възраст“"
  синоним:
 • менструация
 • ,
 • поток