Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fix" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "фикс" на български език

EnglishBulgarian

Fix

[Поправка]
/fɪks/

noun

1. Informal terms for a difficult situation

 • "He got into a terrible fix"
 • "He made a muddle of his marriage"
  synonym:
 • fix
 • ,
 • hole
 • ,
 • jam
 • ,
 • mess
 • ,
 • muddle
 • ,
 • pickle
 • ,
 • kettle of fish

1. Неформални условия за трудна ситуация

 • "Той се забърка в ужасна поправка"
 • "Той направи бъркотия от брака си"
  синоним:
 • фиксиране
 • ,
 • дупка
 • ,
 • сладко
 • ,
 • бъркотия
 • ,
 • туршия
 • ,
 • чайник с риба

2. Something craved, especially an intravenous injection of a narcotic drug

 • "She needed a fix of chocolate"
  synonym:
 • fix

2. Нещо жадуваше, особено интравенозно инжектиране на наркотично лекарство

 • "Тя се нуждаеше от поправка на шоколад"
  синоним:
 • фиксиране

3. The act of putting something in working order again

  synonym:
 • repair
 • ,
 • fix
 • ,
 • fixing
 • ,
 • fixture
 • ,
 • mend
 • ,
 • mending
 • ,
 • reparation

3. Актът на поставяне на нещо в изправност отново

  синоним:
 • ремонт
 • ,
 • фиксиране
 • ,
 • приспособление
 • ,
 • поправете
 • ,
 • поправяне
 • ,
 • репарация

4. An exemption granted after influence (e.g., money) is brought to bear

 • "Collusion resulted in tax fixes for gamblers"
  synonym:
 • fix

4. Носи се освобождаване, предоставено след влияние (например пари)

 • "Сговорът доведе до данъчни корекции за комарджиите"
  синоним:
 • фиксиране

5. A determination of the place where something is

 • "He got a good fix on the target"
  synonym:
 • localization
 • ,
 • localisation
 • ,
 • location
 • ,
 • locating
 • ,
 • fix

5. Определяне на мястото, където нещо е

 • "Той получи добро решение за целта"
  синоним:
 • локализация
 • ,
 • местоположение
 • ,
 • локализиране
 • ,
 • фиксиране

verb

1. Restore by replacing a part or putting together what is torn or broken

 • "She repaired her tv set"
 • "Repair my shoes please"
  synonym:
 • repair
 • ,
 • mend
 • ,
 • fix
 • ,
 • bushel
 • ,
 • doctor
 • ,
 • furbish up
 • ,
 • restore
 • ,
 • touch on

1. Възстановете, като смените част или съберете това, което е разкъсано или счупено

 • "Тя поправи телевизора си"
 • "Поправи обувките ми, моля те"
  синоним:
 • ремонт
 • ,
 • поправете
 • ,
 • фиксиране
 • ,
 • бушел
 • ,
 • лекар
 • ,
 • furbish нагоре
 • ,
 • възстанови
 • ,
 • докоснете

2. Cause to be firmly attached

 • "Fasten the lock onto the door"
 • "She fixed her gaze on the man"
  synonym:
 • fasten
 • ,
 • fix
 • ,
 • secure

2. Причина да бъде здраво закрепена

 • "Закрепете ключалката на вратата"
 • "Тя насочи погледа си към мъжа"
  синоним:
 • закопчай
 • ,
 • фиксиране
 • ,
 • сигурен

3. Decide upon or fix definitely

 • "Fix the variables"
 • "Specify the parameters"
  synonym:
 • specify
 • ,
 • set
 • ,
 • determine
 • ,
 • define
 • ,
 • fix
 • ,
 • limit

3. Вземете решение или поправете определено

 • "Поправете променливите"
 • "Посочете параметрите"
  синоним:
 • посочете
 • ,
 • комплект
 • ,
 • определете
 • ,
 • дефинирам
 • ,
 • фиксиране
 • ,
 • лимит

4. Prepare for eating by applying heat

 • "Cook me dinner, please"
 • "Can you make me an omelette?"
 • "Fix breakfast for the guests, please"
  synonym:
 • cook
 • ,
 • fix
 • ,
 • ready
 • ,
 • make
 • ,
 • prepare

4. Пригответе се за хранене, като прилагате топлина

 • "Сготви ми вечеря, моля те"
 • "Можеш ли да ми направиш омлет?"
 • "Оправи закуска за гостите, моля"
  синоним:
 • готвя
 • ,
 • фиксиране
 • ,
 • готов
 • ,
 • направи
 • ,
 • подгответе се

5. Take vengeance on or get even

 • "We'll get them!"
 • "That'll fix him good!"
 • "This time i got him"
  synonym:
 • pay back
 • ,
 • pay off
 • ,
 • get
 • ,
 • fix

5. Отмъстете или се реванширайте

 • "Ще ги вземем!"
 • "Това ще го оправи добре!"
 • "Този път го хванах"
  синоним:
 • върни обратно
 • ,
 • изплати се
 • ,
 • получавам
 • ,
 • фиксиране

6. Set or place definitely

 • "Let's fix the date for the party!"
  synonym:
 • fix

6. Задайте или поставете определено

 • "Да оправим датата за партито!"
  синоним:
 • фиксиране

7. Kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study

  synonym:
 • fix

7. Убийте, консервирайте и втвърдете (тъкан), за да се подготвите за микроскопско изследване

  синоним:
 • фиксиране

8. Make fixed, stable or stationary

 • "Let's fix the picture to the frame"
  synonym:
 • fixate
 • ,
 • fix

8. Направете фиксирани, стабилни или стационарни

 • "Да оправим картината към рамката"
  синоним:
 • фиксат
 • ,
 • фиксиране

9. Make infertile

 • "In some countries, people with genetically transmissible disabilites are sterilized"
  synonym:
 • sterilize
 • ,
 • sterilise
 • ,
 • desex
 • ,
 • unsex
 • ,
 • desexualize
 • ,
 • desexualise
 • ,
 • fix

9. Направете безплоден

 • "В някои страни хората с генетично трансмисивни увреждания се стерилизират"
  синоним:
 • стерилизирай
 • ,
 • стерилизирам
 • ,
 • десекс
 • ,
 • несекс
 • ,
 • десексуализирам
 • ,
 • фиксиране

10. Influence an event or its outcome by illegal means

 • "Fix a race"
  synonym:
 • fix

10. Повлияйте на събитие или неговия резултат с незаконни средства

 • "Оправи състезание"
  синоним:
 • фиксиране

11. Put (something somewhere) firmly

 • "She posited her hand on his shoulder"
 • "Deposit the suitcase on the bench"
 • "Fix your eyes on this spot"
  synonym:
 • situate
 • ,
 • fix
 • ,
 • posit
 • ,
 • deposit

11. Сложете (нещо някъде) здраво

 • "Тя постави ръката си на рамото му"
 • "Поставете куфара на пейката"
 • "Оправи си очите на това място"
  синоним:
 • ситуирам
 • ,
 • фиксиране
 • ,
 • позит
 • ,
 • депозит

12. Make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc

 • "Get the children ready for school!"
 • "Prepare for war"
 • "I was fixing to leave town after i paid the hotel bill"
  synonym:
 • fix
 • ,
 • prepare
 • ,
 • set up
 • ,
 • ready
 • ,
 • gear up
 • ,
 • set

12. Пригответе се или годни или оборудвайте предварително за определена цел или за някаква употреба, събитие и т.н

 • "Пригответе децата за училище!"
 • "Подгответе се за война"
 • "Поправях да напусна града, след като платих сметката в хотела"
  синоним:
 • фиксиране
 • ,
 • подгответе се
 • ,
 • настройте
 • ,
 • готов
 • ,
 • предай се
 • ,
 • комплект

Examples of using

I have to fix this.
Трябва да поправя това.
Stop that, or I'll fix your wagon.
Престани или ще ти дам да разбереш.