Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "firm" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "фирма" на български език

EnglishBulgarian

Firm

[Твърдо]
/fərm/

noun

1. The members of a business organization that owns or operates one or more establishments

 • "He worked for a brokerage house"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • house
 • ,
 • business firm

1. Членовете на бизнес организация, която притежава или управлява едно или повече заведения

 • "Той работи за посредническа къща"
  синоним:
 • твърд
 • ,
 • къща
 • ,
 • бизнес фирма

verb

1. Become taut or tauter

 • "Your muscles will firm when you exercise regularly"
 • "The rope tautened"
  synonym:
 • tauten
 • ,
 • firm

1. Станете опънати или по-твърди

 • "„мускулите ви ще се стягат, когато спортувате редовно“"
 • "Въжето опънато"
  синоним:
 • Таутен
 • ,
 • твърд

2. Make taut or tauter

 • "Tauten a rope"
  synonym:
 • tauten
 • ,
 • firm

2. Направете опънат или опънат

 • "Затворете въже"
  синоним:
 • Таутен
 • ,
 • твърд

adjective

1. Marked by firm determination or resolution

 • Not shakable
 • "Firm convictions"
 • "A firm mouth"
 • "Steadfast resolve"
 • "A man of unbendable perseverence"
 • "Unwavering loyalty"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • steadfast
 • ,
 • steady
 • ,
 • stiff
 • ,
 • unbendable
 • ,
 • unfaltering
 • ,
 • unshakable
 • ,
 • unwavering

1. Белязани с твърда решителност или резолюция

 • Не се разклаща
 • "Твърди присъди"
 • "Твърда уста"
 • "Непостоянно разрешаване"
 • "Човек с непреодолима постоянство"
 • "Необуздана лоялност"
  синоним:
 • твърд
 • ,
 • непоколебим
 • ,
 • стабилен
 • ,
 • скован
 • ,
 • непреклонен
 • ,
 • неуверено
 • ,
 • непоклатим

2. Not soft or yielding to pressure

 • "A firm mattress"
 • "The snow was firm underfoot"
 • "Solid ground"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • solid

2. Не е мек или отстъпва на налягане

 • "Твърд матрак"
 • "Снегът беше твърд под краката"
 • "Твърда земя"
  синоним:
 • твърд

3. Strong and sure

 • "A firm grasp"
 • "Gave a strong pull on the rope"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • strong

3. Силен и сигурен

 • "Твърдо разбиране"
 • "Даде силно дърпане на въжето"
  синоним:
 • твърд
 • ,
 • силен

4. Not subject to revision or change

 • "A firm contract"
 • "A firm offer"
  synonym:
 • firm

4. Не подлежи на преразглеждане или промяна

 • "Твърд договор"
 • "Фирмена оферта"
  синоним:
 • твърд

5. (of especially a person's physical features) not shaking or trembling

 • "His voice was firm and confident"
 • "A firm step"
  synonym:
 • firm

5. ( особено на физическите характеристики на човек ) не треперене или треперене

 • "Гласът му беше твърд и уверен"
 • "Твърда стъпка"
  синоним:
 • твърд

6. Not liable to fluctuate or especially to fall

 • "Stocks are still firm"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • steady
 • ,
 • unfluctuating

6. Не може да се колебае или особено да падне

 • "Акциите все още са твърди"
  синоним:
 • твърд
 • ,
 • стабилен
 • ,
 • безпрепятствено

7. Securely established

 • "Holds a firm position as the country's leading poet"
  synonym:
 • firm

7. Сигурно установени

 • "Заема твърда позиция като водещ поет в страната"
  синоним:
 • твърд

8. Possessing the tone and resiliency of healthy tissue

 • "Firm muscles"
  synonym:
 • firm

8. Притежаващ тон и устойчивост на здравата тъкан

 • "Твърди мускули"
  синоним:
 • твърд

9. Securely fixed in place

 • "The post was still firm after being hit by the car"
  synonym:
 • fast
 • ,
 • firm
 • ,
 • immobile

9. Сигурно фиксиран на място

 • "Постът все още беше твърд, след като беше ударен от колата"
  синоним:
 • бързо
 • ,
 • твърд
 • ,
 • неподвижен

10. Unwavering in devotion to friend or vow or cause

 • "A firm ally"
 • "Loyal supporters"
 • "The true-hearted soldier...of tippecanoe"- campaign song for william henry harrison
 • "Fast friends"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • loyal
 • ,
 • truehearted
 • ,
 • fast(a)

10. Непоколебим в предаността към приятел или обет или кауза

 • "Твърд съюзник"
 • "Лоялни привърженици"
 • "Истинският сърдечен войник ... на типпеканое" - песен на кампанията за уилям хенри харисън
 • "Бързи приятели"
  синоним:
 • твърд
 • ,
 • лоялен
 • ,
 • истински
 • ,
 • бързо ( a )

adverb

1. With resolute determination

 • "We firmly believed it"
 • "You must stand firm"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • firmly
 • ,
 • steadfastly
 • ,
 • unwaveringly

1. С решителна решителност

 • "Твърдо вярвахме в това"
 • "Трябва да стоиш твърдо"
  синоним:
 • твърд
 • ,
 • твърдо
 • ,
 • непоколебимо