Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "finished" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "завършен" на български език

EnglishBulgarian

Finished

[Завършено]
/fɪnɪʃt/

adjective

1. (of materials or goods) brought to the desired final state

 • "A finished product"
  synonym:
 • finished

1. (на материали или стоки), доведени до желаното крайно състояние

 • "Завършен продукт"
  синоним:
 • завършен

2. Ended or brought to an end

 • "Are you finished?"
 • "Gave me the finished manuscript"
  synonym:
 • finished

2. Приключи или доведе до край

 • "Свърши ли?"
 • "Даде ми готовия ръкопис"
  синоним:
 • завършен

3. (of skills or the products of skills) brought to or having the greatest excellence

 • Perfected
 • "A dazzling and finished piece of writing"
 • "A finished violinist"
  synonym:
 • finished

3. (на умения или продукти от умения), доведени до или имащи най-голямо съвършенство

 • Усъвършенстван
 • "Ослепително и завършено произведение"
 • "Завършен цигулар"
  синоним:
 • завършен

4. Having a surface coating or finish applied

 • "The finished bookcase costs much more than the unfinished ones"
  synonym:
 • finished

4. С нанесено повърхностно покритие или покритие

 • "Завършената библиотека струва много повече от недовършените"
  синоним:
 • завършен

5. Brought to ruin

 • "After the revolution the aristocracy was finished"
 • "The unsuccessful run for office left him ruined politically and economically"
  synonym:
 • finished
 • ,
 • ruined

5. Доведени до разруха

 • "След революцията аристокрацията е завършена"
 • "Неуспешната кандидатура за поста го остави съсипан политически и икономически"
  синоним:
 • завършен
 • ,
 • съсипан

Examples of using

Have you finished your French homework yet?
Още ли не си приключил с домашното по френски?
I've just now finished doing my French homework.
Току-що приключих с домашното си по френски.
I've just now finished doing my French homework.
Току-що свърших да правя домашното си по френски.