Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "finance" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "финанси" на български език

EnglishBulgarian

Finance

[Финанси]
/fənæns/

noun

1. The commercial activity of providing funds and capital

  synonym:
 • finance

1. Търговската дейност по предоставяне на средства и капитал

  синоним:
 • финанси

2. The branch of economics that studies the management of money and other assets

  synonym:
 • finance

2. Клонът на икономиката, който изучава управлението на пари и други активи

  синоним:
 • финанси

3. The management of money and credit and banking and investments

  synonym:
 • finance

3. Управлението на пари и кредити и банкиране и инвестиции

  синоним:
 • финанси

verb

1. Obtain or provide money for

 • "Can we finance the addition to our home?"
  synonym:
 • finance

1. Получаване или предоставяне на пари за

 • "Можем ли да финансираме допълнението към дома си?"
  синоним:
 • финанси

2. Sell or provide on credit

  synonym:
 • finance

2. Продавайте или предоставяйте на кредит

  синоним:
 • финанси