Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "file" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "файл" на български език

EnglishBulgarian

File

[Файл]
/faɪl/

noun

1. A set of related records (either written or electronic) kept together

  synonym:
 • file
 • ,
 • data file

1. Набор от свързани записи (писмени или електронни), съхранявани заедно

  синоним:
 • файл
 • ,
 • файл с данни

2. A line of persons or things ranged one behind the other

  synonym:
 • file
 • ,
 • single file
 • ,
 • Indian file

2. Линия от хора или неща, разположени един зад друг

  синоним:
 • файл
 • ,
 • единичен файл
 • ,
 • Индийски файл

3. Office furniture consisting of a container for keeping papers in order

  synonym:
 • file
 • ,
 • file cabinet
 • ,
 • filing cabinet

3. Офис мебели, състоящи се от контейнер за поддържане на хартиите в ред

  синоним:
 • файл
 • ,
 • файлов шкаф
 • ,
 • картотека

4. A steel hand tool with small sharp teeth on some or all of its surfaces

 • Used for smoothing wood or metal
  synonym:
 • file

4. Стоманен ръчен инструмент с малки остри зъби на някои или всичките му повърхности

 • Използва се за изглаждане на дърво или метал
  синоним:
 • файл

verb

1. Record in a public office or in a court of law

 • "File for divorce"
 • "File a complaint"
  synonym:
 • file
 • ,
 • register

1. Запис на публична длъжност или в съда

 • "Досие за развод"
 • "Подайте жалба"
  синоним:
 • файл
 • ,
 • регистър

2. Smooth with a file

 • "File one's fingernails"
  synonym:
 • file

2. Изгладете с пила

 • "„изпишете ноктите си“"
  синоним:
 • файл

3. Proceed in line

 • "The students filed into the classroom"
  synonym:
 • file

3. Продължете по реда

 • "Учениците се записаха в класната стая"
  синоним:
 • файл

4. File a formal charge against

 • "The suspect was charged with murdering his wife"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • lodge
 • ,
 • file

4. Повдигнете официално обвинение срещу

 • "Заподозреният е обвинен в убийството на жена си"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • лодж
 • ,
 • файл

5. Place in a container for keeping records

 • "File these bills, please"
  synonym:
 • file
 • ,
 • file away

5. Поставете в контейнер за водене на записи

 • "Подайте тези сметки, моля"
  синоним:
 • файл
 • ,
 • файлът далеч

Examples of using

I have your file.
Файлът ти е у мене.
I have Tom's file right here.
Ето го тук файла на Том.
I have the file right here.
Папката ми е под ръка.