Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "figurative" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "фигуративен" на български език

EnglishBulgarian

Figurative

[Фигуративна]
/fɪgjərətɪv/

adjective

1. (used of the meanings of words or text) not literal

 • Using figures of speech
 • "Figurative language"
  synonym:
 • figurative
 • ,
 • nonliteral

1. ( използва се от значенията на думите или текста ) не буквален

 • Използване на фигури на речта
 • "Образен език"
  синоним:
 • образно
 • ,
 • нелитерален

2. Consisting of or forming human or animal figures

 • "A figural design"
 • "The figurative art of the humanistic tradition"- herbert read
  synonym:
 • figural
 • ,
 • figurative

2. Състоящ се от или образуващи човешки или животински фигури

 • "Фигурационен дизайн"
 • "Образното изкуство на хуманистичната традиция" - хърбърт прочетете
  синоним:
 • фигурна
 • ,
 • образно