Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fertilize" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "оплоди" на български език

EnglishBulgarian

Fertilize

[Оплодете]
/fərtəlaɪz/

verb

1. Provide with fertilizers or add nutrients to

 • "We should fertilize soil if we want to grow healthy plants"
  synonym:
 • fertilize
 • ,
 • fertilise
 • ,
 • feed

1. Осигурете торове или добавете хранителни вещества към

 • "Трябва да наторяваме почвата, ако искаме да отглеждаме здрави растения"
  синоним:
 • тори
 • ,
 • торене
 • ,
 • фураж

2. Make fertile or productive

 • "The course fertilized her imagination"
  synonym:
 • fertilize
 • ,
 • fecundate
 • ,
 • fertilise

2. Направете плодородна или продуктивна

 • "Курсът оплоди въображението й"
  синоним:
 • тори
 • ,
 • плодороден
 • ,
 • торене

3. Introduce semen into (a female)

  synonym:
 • inseminate
 • ,
 • fecundate
 • ,
 • fertilize
 • ,
 • fertilise

3. Въведете сперма в (женска)

  синоним:
 • осеменявам
 • ,
 • плодороден
 • ,
 • тори
 • ,
 • торене