Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fermentation" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "ферментация" на български език

EnglishBulgarian

Fermentation

[Ферментация]
/fərmənteʃən/

noun

1. A state of agitation or turbulent change or development

 • "The political ferment produced new leadership"
 • "Social unrest"
  synonym:
 • agitation
 • ,
 • ferment
 • ,
 • fermentation
 • ,
 • tempestuousness
 • ,
 • unrest

1. Състояние на възбуда или бурна промяна или развитие

 • "Политическият фермент създаде ново лидерство"
 • "Социални вълнения"
  синоним:
 • възбуда
 • ,
 • ферментация
 • ,
 • бурност
 • ,
 • вълнения

2. A process in which an agent causes an organic substance to break down into simpler substances

 • Especially, the anaerobic breakdown of sugar into alcohol
  synonym:
 • zymosis
 • ,
 • zymolysis
 • ,
 • fermentation
 • ,
 • fermenting
 • ,
 • ferment

2. Процес, при който агент кара органично вещество да се разпадне на по-прости вещества

 • По-специално, анаеробното разграждане на захарта до алкохол
  синоним:
 • зимоза
 • ,
 • зимолиза
 • ,
 • ферментация
 • ,
 • ферментиращ