Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "feed" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "фураж" на български език

EnglishBulgarian

Feed

[Храня]
/fid/

noun

1. Food for domestic livestock

  synonym:
 • feed
 • ,
 • provender

1. Храна за домашен добитък

  синоним:
 • фураж
 • ,
 • проводник

verb

1. Provide as food

 • "Feed the guests the nuts"
  synonym:
 • feed

1. Осигуряват като храна

 • "„нахранете на гостите ядките“"
  синоним:
 • фураж

2. Give food to

 • "Feed the starving children in india"
 • "Don't give the child this tough meat"
  synonym:
 • feed
 • ,
 • give

2. Дай храна на

 • "„нахранете гладуващите деца в индия“"
 • "Не давайте на детето това трудно месо"
  синоним:
 • фураж
 • ,
 • давам

3. Feed into

 • Supply
 • "Her success feeds her vanity"
  synonym:
 • feed

3. Фураж в

 • Доставка
 • "„успехът й подхранва суетата й“"
  синоним:
 • фураж

4. Introduce continuously

 • "Feed carrots into a food processor"
  synonym:
 • feed
 • ,
 • feed in

4. Въвеждайте непрекъснато

 • "Храни моркови в хранителен преработвател"
  синоним:
 • фураж
 • ,
 • фураж в

5. Support or promote

 • "His admiration fed her vanity"
  synonym:
 • feed

5. Подкрепа или насърчаване

 • "„възхищението му подхранваше суетата й“"
  синоним:
 • фураж

6. Take in food

 • Used of animals only
 • "This dog doesn't eat certain kinds of meat"
 • "What do whales eat?"
  synonym:
 • feed
 • ,
 • eat

6. Приемайте храна

 • Използвани само за животни
 • "„това куче не яде определени видове месо“"
 • "Какво ядат китовете?"
  синоним:
 • фураж
 • ,
 • Яжте

7. Serve as food for

 • Be the food for
 • "This dish feeds six"
  synonym:
 • feed

7. Служат като храна за

 • Бъдете храната за
 • "„това ястие храни шест“"
  синоним:
 • фураж

8. Move along, of liquids

 • "Water flowed into the cave"
 • "The missouri feeds into the mississippi"
  synonym:
 • run
 • ,
 • flow
 • ,
 • feed
 • ,
 • course

8. Движете се, от течности

 • "Водата течеше в пещерата"
 • "Мисури се храни в мисисипи"
  синоним:
 • тичам
 • ,
 • поток
 • ,
 • фураж
 • ,
 • курс

9. Profit from in an exploitatory manner

 • "He feeds on her insecurity"
  synonym:
 • prey
 • ,
 • feed

9. Печалба от експлоатационен начин

 • "„той се храни с нейната несигурност“"
  синоним:
 • плячка
 • ,
 • фураж

10. Gratify

 • "Feed one's eyes on a gorgeous view"
  synonym:
 • feed
 • ,
 • feast

10. Удовлетворява

 • "Храни нечии очи с прекрасна гледка"
  синоним:
 • фураж
 • ,
 • празник

11. Provide with fertilizers or add nutrients to

 • "We should fertilize soil if we want to grow healthy plants"
  synonym:
 • fertilize
 • ,
 • fertilise
 • ,
 • feed

11. Осигурете торове или добавете хранителни вещества към

 • "„трябва да торим почвата, ако искаме да отглеждаме здрави растения“"
  синоним:
 • торене
 • ,
 • тор
 • ,
 • фураж

Examples of using

Never feed dog food to your cat.
Никога не давайте кучешка храна на котката си.
She forgot to feed her dog.
Тя забрави да нахрани своето куче.
She forgot to feed her dog.
Тя забрави да нахрани кучето си.