Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fearful" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "страшен" на български език

EnglishBulgarian

Fearful

[Страхлив]
/fɪrfəl/

adjective

1. Experiencing or showing fear

 • "A fearful glance"
 • "Fearful of criticism"
  synonym:
 • fearful

1. Изпит или показване на страх

 • "Страшен поглед"
 • "Страх от критика"
синоним:
 • страхлив

2. Causing fear or dread or terror

 • "The awful war"
 • "An awful risk"
 • "Dire news"
 • "A career or vengeance so direful that london was shocked"
 • "The dread presence of the headmaster"
 • "Polio is no longer the dreaded disease it once was"
 • "A dreadful storm"
 • "A fearful howling"
 • "Horrendous explosions shook the city"
 • "A terrible curse"
  synonym:
 • awful
 • ,
 • dire
 • ,
 • direful
 • ,
 • dread(a)
 • ,
 • dreaded
 • ,
 • dreadful
 • ,
 • fearful
 • ,
 • fearsome
 • ,
 • frightening
 • ,
 • horrendous
 • ,
 • horrific
 • ,
 • terrible

2. Причинявайки страх или ужас или ужас

 • "Ужасната война"
 • "Ужасен риск"
 • "Ужасни новини"
 • "Кариера или отмъщение толкова ужасно, че лондон беше шокиран"
 • "Ужасното присъствие на директора"
 • "Полиомиелитът вече не е страховитата болест, каквато беше някога"
 • "Ужасна буря"
 • "Страшен вой"
 • "Ужасни експлозии разтърсиха града"
 • "Ужасно проклятие"
синоним:
 • ужасен,
 • ужасен,
 • ужасен,
 • ужас ( a ),
 • ужасен,
 • ужасен,
 • страхлив,
 • страховит,
 • плашещо,
 • ужасен,
 • ужасяващ,
 • страшен

3. Lacking courage

 • Ignobly timid and faint-hearted
 • "Cowardly dogs, ye will not aid me then"- p.b.shelley
  synonym:
 • cowardly
 • ,
 • fearful

3. Липсва смелост

 • Небрежно плах и слабосърдечен
 • "Страхливи кучета, няма да ми помогнете тогава" - p.b.shelley
синоним:
 • страхлив,
 • страхлив

4. Extremely distressing

 • "Fearful slum conditions"
 • "A frightful mistake"
  synonym:
 • fearful
 • ,
 • frightful

4. Изключително притеснителен

 • "Страшни условия на бедрата"
 • "Ужасна грешка"
синоним:
 • страхлив,
 • ужасен

5. Timid by nature or revealing timidity

 • "Timorous little mouse"
 • "In a timorous tone"
 • "Cast fearful glances at the large dog"
  synonym:
 • fearful
 • ,
 • timorous
 • ,
 • trepid

5. Плах по природа или разкриваща плахост

 • "Тиморна малка мишка"
 • "С тайморен тон"
 • "Хвърли страшни погледи към голямото куче"
синоним:
 • страхлив,
 • timor,
 • трепет