Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fathom" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "съмнение" на български език

EnglishBulgarian

Fathom

[Проницателност]
/fæðəm/

noun

1. A linear unit of measurement (equal to 6 feet) for water depth

  synonym:
 • fathom
 • ,
 • fthm

1. Линейна мерна единица ( равна на 6 фута ) за дълбочина на водата

  синоним:
 • Fathom
 • ,
 • fthm

2. (mining) a unit of volume (equal to 6 cubic feet) used in measuring bodies of ore

  synonym:
 • fathom
 • ,
 • fthm

2. ( добив ) единица обем ( равна на 6 кубически фута ), използвана в измервателни тела на руда

  синоним:
 • Fathom
 • ,
 • fthm

verb

1. Come to understand

  synonym:
 • penetrate
 • ,
 • fathom
 • ,
 • bottom

1. Ела да разбереш

  синоним:
 • прониква
 • ,
 • Fathom
 • ,
 • дъно

2. Measure the depth of (a body of water) with a sounding line

  synonym:
 • fathom
 • ,
 • sound

2. Измерете дълбочината на ( водно тяло ) със звукова линия

  синоним:
 • Fathom
 • ,
 • звук