Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fang" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "звън" на български език

EnglishBulgarian

Fang

[Fang]
/fæŋ/

noun

1. A bantu language spoken in cameroon

  synonym:
 • Fang

1. Език на банту, който се говори в камерун

  синоним:
 • Fang

2. An appendage of insects that is capable of injecting venom

 • Usually evolved from the legs
  synonym:
 • fang

2. Придатък на насекоми, който е в състояние да инжектира отрова

 • Обикновено еволюира от краката
  синоним:
 • Fang

3. Canine tooth of a carnivorous animal

 • Used to seize and tear its prey
  synonym:
 • fang

3. Кучешки зъб на месоядно животно

 • Използван за изземване и разкъсване на плячката си
  синоним:
 • Fang

4. Hollow or grooved tooth of a venomous snake

 • Used to inject its poison
  synonym:
 • fang

4. Кух или набразден зъб на отровна змия

 • Използва се за инжектиране на отровата си
  синоним:
 • Fang