Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eye" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "око" на български език

EnglishBulgarian

Eye

[Око]
/aɪ/

noun

1. The organ of sight

  synonym:
 • eye
 • ,
 • oculus
 • ,
 • optic

1. Органът на зрението

синоним:
 • око,
 • Oculus,
 • оптичен

2. Good discernment (either visually or as if visually)

 • "She has an eye for fresh talent"
 • "He has an artist's eye"
  synonym:
 • eye

2. Добро разпознаване ( визуално или сякаш визуално )

 • "Тя има око за свеж талант"
 • "Той има око на художник"
синоним:
 • око

3. Attention to what is seen

 • "He tried to catch her eye"
  synonym:
 • eye

3. Внимание към видяното

 • "Той се опита да я хване за око"
синоним:
 • око

4. An area that is approximately central within some larger region

 • "It is in the center of town"
 • "They ran forward into the heart of the struggle"
 • "They were in the eye of the storm"
  synonym:
 • center
 • ,
 • centre
 • ,
 • middle
 • ,
 • heart
 • ,
 • eye

4. Зона, която е приблизително централна в някой по-голям регион

 • "То е в центъра на града"
 • "Те хукнаха напред в сърцето на борбата"
 • "Те бяха в очите на бурята"
синоним:
 • център,
 • център,
 • среден,
 • сърце,
 • око

5. A small hole or loop (as in a needle)

 • "The thread wouldn't go through the eye"
  synonym:
 • eye

5. Малък отвор или контур ( като в игла )

 • "Нишката не би минала през окото"
синоним:
 • око

verb

1. Look at

  synonym:
 • eye
 • ,
 • eyeball

1. Погледни

синоним:
 • око,
 • очна ябълка

Examples of using

I got a bug in my eye and I can't get it out.
Имам мушица в окото и не мога да я изкарам.
I got some sand in my eye.
Влезе ми пясък в окото.