Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Extraordinary на български език

EnglishBulgarian

Extraordinary

/ɛkstrəɔrdənɛri/

adjective

1. Beyond what is ordinary or usual

 • Highly unusual or exceptional or remarkable
 • "Extraordinary authority"
 • "An extraordinary achievement"
 • "Her extraordinary beauty"
 • "Enjoyed extraordinary popularity"
 • "An extraordinary capacity for work"
 • "An extraordinary session of the legislature"
  synonym:
 • extraordinary

1. Извън това, което е обикновено или обикновено

 • Изключително необичаен или изключителен или забележителен
 • "Извънреден авторитет"
 • "Изключително постижение"
 • "Нейната изключителна красота"
 • "Насладен на изключителна популярност"
 • "Изключителен капацитет за работа"
 • "Извънредна сесия на законодателната власт"
  синоним:
 • изключителен

2. Far more than usual or expected

 • "An extraordinary desire for approval"
 • "It was an over-the-top experience"
  synonym:
 • extraordinary
 • ,
 • over-the-top
 • ,
 • sinful

2. Много повече от обикновено или очаквано

 • "Изключително желание за одобрение"
 • "„това беше прекалено най-доброто изживяване“"
  синоним:
 • изключителен
 • ,
 • над върха
 • ,
 • грешен

3. (of an official) serving an unusual or special function in addition to those of the regular officials

 • "An ambassador extraordinary"
  synonym:
 • extraordinary(p)

3. ( на длъжностно лице ), обслужващо необичайна или специална функция в допълнение към тези на редовните длъжностни лица

 • "Необикновен посланик"
  синоним:
 • извънредно ( p )