Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Extinction на български език

EnglishBulgarian

Extinction

/ɪkstɪŋkʃən/

noun

1. No longer active

 • Extinguished
 • "The extinction of the volcano"
  synonym:
 • extinction

1. Вече не е активен

 • Угаснал
 • "Изчезването на вулкана"
  синоним:
 • изчезване

2. No longer in existence

 • "The extinction of a species"
  synonym:
 • extinction
 • ,
 • defunctness

2. Вече не съществува

 • "Изчезването на вид"
  синоним:
 • изчезване
 • ,
 • несъществуване

3. The reduction of the intensity of radiation as a consequence of absorption and radiation

  synonym:
 • extinction

3. Намаляването на интензитета на радиация като следствие от абсорбция и радиация

  синоним:
 • изчезване

4. Complete annihilation

 • "They think a meteor cause the extinction of the dinosaurs"
  synonym:
 • extinction
 • ,
 • extermination

4. Пълно унищожение

 • "Те смятат, че метеорът причинява изчезването на динозаврите"
  синоним:
 • изчезване
 • ,
 • изтребване

5. A conditioning process in which the reinforcer is removed and a conditioned response becomes independent of the conditioned stimulus

  synonym:
 • extinction
 • ,
 • experimental extinction

5. Процес на кондициониране, при който повторният изпълнител е отстранен и условен отговор става независим от обусловения стимул

  синоним:
 • изчезване
 • ,
 • експериментално изчезване

6. The act of extinguishing

 • Causing to stop burning
 • "The extinction of the lights"
  synonym:
 • extinction
 • ,
 • extinguishing
 • ,
 • quenching

6. Актът на гасене

 • Причинявайки спиране на изгарянето
 • "Изчезването на светлините"
  синоним:
 • изчезване
 • ,
 • гасене
 • ,
 • гасене