Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Expose на български език

EnglishBulgarian

Expose

/ɪkspoʊz/

noun

1. The exposure of an impostor or a fraud

 • "He published an expose of the graft and corruption in city government"
  synonym:
 • expose
 • ,
 • unmasking

1. Излагането на самозванец или измама

 • "Той публикува експозиция на присадката и корупцията в градската управа"
синоним:
 • излагам,
 • маскиране

verb

1. Expose or make accessible to some action or influence

 • "Expose your students to art"
 • "Expose the blanket to sunshine"
  synonym:
 • expose

1. Излагайте или направете достъпни за някакво действие или влияние

 • "„изложете студентите си на изкуство“"
 • "Изложи одеялото на слънце"
синоним:
 • излагам

2. Make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret

 • "The auction house would not disclose the price at which the van gogh had sold"
 • "The actress won't reveal how old she is"
 • "Bring out the truth"
 • "He broke the news to her"
 • "Unwrap the evidence in the murder case"
  synonym:
 • unwrap
 • ,
 • disclose
 • ,
 • let on
 • ,
 • bring out
 • ,
 • reveal
 • ,
 • discover
 • ,
 • expose
 • ,
 • divulge
 • ,
 • break
 • ,
 • give away
 • ,
 • let out

2. Оповестява публично информацията, която преди е била известна само на няколко души или е била предназначена да се пази в тайна

 • "„търговата къща не би разкрила цената, на която е продал ван гог“"
 • "Актрисата няма да разкрие на колко години е"
 • "Извеждане на истината"
 • "Той й съобщи новината"
 • "Отвийте доказателствата по делото за убийство"
синоним:
 • отвивам,
 • разкриване,
 • нека,
 • извади,
 • разкривам,
 • откривам,
 • излагам,
 • divulge,
 • почивка,
 • раздавам,
 • пусни

3. To show, make visible or apparent

 • "The metropolitan museum is exhibiting goya's works this month"
 • "Why don't you show your nice legs and wear shorter skirts?"
 • "National leaders will have to display the highest skills of statesmanship"
  synonym:
 • expose
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • display

3. Да се покаже, направи видимо или очевидно

 • "„метрополитън музей излага творбите на гоя този месец“"
 • "Защо не покажете хубавите си крака и да носите по-къси поли?"
 • "„националните лидери ще трябва да проявят най-високите умения за държавно управление“"
синоним:
 • излагам,
 • експонат,
 • дисплей

4. Remove all or part of one's clothes to show one's body

 • "Uncover your belly"
 • "The man exposed himself in the subway"
  synonym:
 • uncover
 • ,
 • expose

4. Премахнете всички или част от нечии дрехи, за да покажете нечие тяло

 • "Открий корема"
 • "„човекът се изложи в метрото“"
синоним:
 • разкривам,
 • излагам

5. Disclose to view as by removing a cover

 • "The curtain rose to disclose a stunning set"
  synonym:
 • disclose
 • ,
 • expose

5. Разкрийте, за да видите като премахване на корица

 • "„завесата се издигна, за да разкрие зашеметяващ комплект“"
синоним:
 • разкриване,
 • излагам

6. Put in a dangerous, disadvantageous, or difficult position

  synonym:
 • queer
 • ,
 • expose
 • ,
 • scupper
 • ,
 • endanger
 • ,
 • peril

6. Поставени в опасно, неизгодно или трудно положение

синоним:
 • queer,
 • излагам,
 • scupper,
 • застрашител,
 • опасност

7. Expose to light, of photographic film

  synonym:
 • expose

7. Излагайте на светлина, на фотографски филм

синоним:
 • излагам

8. Expose while ridiculing

 • Especially of pretentious or false claims and ideas
 • "The physicist debunked the psychic's claims"
  synonym:
 • debunk
 • ,
 • expose

8. Излагайте, докато се подигравате

 • Особено на претенциозни или неверни претенции и идеи
 • "„фиксистът развенча твърденията на екстрасенса“"
синоним:
 • развенчан,
 • излагам

9. Abandon by leaving out in the open air

 • "The infant was exposed by the teenage mother"
 • "After christmas, many pets get abandoned"
  synonym:
 • expose

9. Изоставете, като излезете на открито

 • "„бебето беше изложено от майката-тийнейджър“"
 • "„след коледа много домашни любимци се изоставят“"
синоним:
 • излагам

Examples of using

Don't expose photos to the sun.
Не излагай снимките на слънце.