Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "experiment" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "експеримент" на български език

EnglishBulgarian

Experiment

[Експеримент]
/ɪkspɛrəmənt/

noun

1. The act of conducting a controlled test or investigation

  synonym:
 • experiment
 • ,
 • experimentation

1. Актът на провеждане на контролиран тест или разследване

  синоним:
 • експеримент
 • ,
 • експериментиране

2. The testing of an idea

 • "It was an experiment in living"
 • "Not all experimentation is done in laboratories"
  synonym:
 • experiment
 • ,
 • experimentation

2. Тестването на една идея

 • "Това беше експеримент в живота"
 • "Не всички експерименти се правят в лаборатории"
  синоним:
 • експеримент
 • ,
 • експериментиране

3. A venture at something new or different

 • "As an experiment he decided to grow a beard"
  synonym:
 • experiment

3. Начинание в нещо ново или различно

 • "Като експеримент той реши да си пусне брада"
  синоним:
 • експеримент

verb

1. To conduct a test or investigation

 • "We are experimenting with the new drug in order to fight this disease"
  synonym:
 • experiment

1. За провеждане на тест или разследване

 • "Ние експериментираме с новото лекарство, за да се борим с това заболяване"
  синоним:
 • експеримент

2. Try something new, as in order to gain experience

 • "Students experiment sexually"
 • "The composer experimented with a new style"
  synonym:
 • experiment
 • ,
 • try out

2. Опитайте нещо ново, като за да натрупате опит

 • "Студентите експериментират сексуално"
 • "Композиторът експериментира с нов стил"
  синоним:
 • експеримент
 • ,
 • пробвай

Examples of using

There is no more dangerous experiment than that of undertaking to be one thing before a man's face and another behind his back.
Няма по-опасен експеримент от това да се заемеш да бъдеш един пред лицето на човека и друг зад гърба му.
The experiment was successful.
Експериментът беше успешен.