Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "even" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "четен" на български език

EnglishBulgarian

Even

[Дори]
/ivɪn/

noun

1. The latter part of the day (the period of decreasing daylight from late afternoon until nightfall)

 • "He enjoyed the evening light across the lake"
  synonym:
 • evening
 • ,
 • eve
 • ,
 • even
 • ,
 • eventide

1. Последната част от деня (периодът на намаляване на дневната светлина от късния следобед до падането на нощта)

 • "Той се наслади на вечерната светлина отвъд езерото"
  синоним:
 • вечер
 • ,
 • ева
 • ,
 • дори
 • ,
 • eventide

verb

1. Make level or straight

 • "Level the ground"
  synonym:
 • flush
 • ,
 • level
 • ,
 • even out
 • ,
 • even

1. Направете ниво или направо

 • "Изравнете земята"
  синоним:
 • промиване
 • ,
 • ниво
 • ,
 • дори навън
 • ,
 • дори

2. Become even or more even

 • "Even out the surface"
  synonym:
 • even
 • ,
 • even out

2. Станете равномерни или по-равномерни

 • "Изравнете повърхността"
  синоним:
 • дори
 • ,
 • дори навън

3. Make even or more even

  synonym:
 • even
 • ,
 • even out

3. Направете равномерно или по-равномерно

  синоним:
 • дори
 • ,
 • дори навън

adjective

1. Divisible by two

  synonym:
 • even

1. Дели се на две

  синоним:
 • дори

2. Equal in degree or extent or amount

 • Or equally matched or balanced
 • "Even amounts of butter and sugar"
 • "On even terms"
 • "It was a fifty-fifty (or even) split"
 • "Had a fifty-fifty (or even) chance"
 • "An even fight"
  synonym:
 • even
 • ,
 • fifty-fifty

2. Равни по степен или степен или количество

 • Или еднакво съвпадащи или балансирани
 • "Дори количества масло и захар"
 • "На равни условия"
 • "Беше петдесет и петдесет (или дори) разделяне"
 • "Имаше петдесет и петдесет (или дори) шанс"
 • "Равностойна битка"
  синоним:
 • дори
 • ,
 • петдесет на петдесет

3. Being level or straight or regular and without variation as e.g. in shape or texture

 • Or being in the same plane or at the same height as something else (i.e. even with)
 • "An even application of varnish"
 • "An even floor"
 • "The road was not very even"
 • "The picture is even with the window"
  synonym:
 • even

3. Да са равни или прави или правилни и без вариации като напр. по форма или текстура

 • Или да си в същата равнина или на същата височина като нещо друго (т.е. дори с)
 • "Равномерно нанасяне на лак"
 • "Равен под"
 • "Пътят не беше много равен"
 • "Картината е дори с прозореца"
  синоним:
 • дори

4. Symmetrically arranged

 • "Even features"
 • "Regular features"
 • "A regular polygon"
  synonym:
 • even
 • ,
 • regular

4. Симетрично разположени

 • "Равномерни функции"
 • "Обикновени функции"
 • "Правилен многоъгълник"
  синоним:
 • дори
 • ,
 • редовен

5. Occurring at fixed intervals

 • "A regular beat"
 • "The even rhythm of his breathing"
  synonym:
 • even
 • ,
 • regular

5. Случващи се на фиксирани интервали

 • "Обикновен ритъм"
 • "Равномерният ритъм на дишането му"
  синоним:
 • дори
 • ,
 • редовен

6. Of the score in a contest

 • "The score is tied"
  synonym:
 • tied(p)
 • ,
 • even
 • ,
 • level(p)

6. От резултата в състезание

 • "Резултатът е равен"
  синоним:
 • вързани(p)
 • ,
 • дори
 • ,
 • ниво(p)

adverb

1. Used as an intensive especially to indicate something unexpected

 • "Even an idiot knows that"
 • "Declined even to consider the idea"
 • "I don't have even a dollar!"
  synonym:
 • even

1. Използва се като интензивен, особено за показване на нещо неочаквано

 • "Дори идиот знае това"
 • "Отказа дори да обмисли идеята"
 • "Нямам дори долар!"
  синоним:
 • дори

2. In spite of

 • Notwithstanding
 • "Even when he is sick, he works"
 • "Even with his head start she caught up with him"
  synonym:
 • even

2. Въпреки

 • Независимо
 • "Дори когато е болен, той работи"
 • "Дори с неговия старт тя го настигна"
  синоним:
 • дори

3. To a greater degree or extent

 • Used with comparisons
 • "Looked sick and felt even worse"
 • "An even (or still) more interesting problem"
 • "Still another problem must be solved"
 • "A yet sadder tale"
  synonym:
 • even
 • ,
 • yet
 • ,
 • still

3. В по-голяма степен или степен

 • Използва се със сравнения
 • "Изглеждаше болен и се чувстваше още по-зле"
 • "Дори (или още) по-интересен проблем"
 • "Все още трябва да се реши още един проблем"
 • "Още по-тъжна приказка"
  синоним:
 • дори
 • ,
 • още
 • ,
 • все още

4. To the full extent

 • "Loyal even unto death"
  synonym:
 • even

4. В пълна степен

 • "Лоялен дори до смърт"
  синоним:
 • дори

Examples of using

A few days ago, you didn't even want to talk to me.
Преди няколко дни ти даже не искаше да ми говориш.
A few days ago, you didn't even want to talk to me.
Преди няколко дена ти дори не искаше да разговаряш с мене.
I don't even know how old Tom is.
Дори не знам на колко години е Том.