Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ethnic" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "етнически" на български език

EnglishBulgarian

Ethnic

[Етнически]
/ɛθnɪk/

noun

1. A person who is a member of an ethnic group

  synonym:
 • ethnic

1. Лице, което е член на етническа група

  синоним:
 • етнически

adjective

1. Denoting or deriving from or distinctive of the ways of living built up by a group of people

 • "Influenced by ethnic and cultural ties"- j.f.kennedy
 • "Ethnic food"
  synonym:
 • cultural
 • ,
 • ethnic
 • ,
 • ethnical

1. Обозначаващи или произтичащи от или отличителни начини на живот, изградени от група хора

 • "Повлиян от етническите и културните връзки" - j.f.kennedy
 • "Етническа храна"
  синоним:
 • културен
 • ,
 • етнически

2. Not acknowledging the god of christianity and judaism and islam

  synonym:
 • heathen
 • ,
 • heathenish
 • ,
 • pagan
 • ,
 • ethnic

2. Не признаване на бога на християнството и юдаизма и исляма

  синоним:
 • езичник
 • ,
 • езически
 • ,
 • етнически