Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "establish" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "установи" на български език

EnglishBulgarian

Establish

[Установят]
/ɪstæblɪʃ/

verb

1. Set up or found

 • "She set up a literacy program"
  synonym:
 • establish
 • ,
 • set up
 • ,
 • found
 • ,
 • launch

1. Настроени или намерени

 • "„тя създаде програма за ограмотяване“"
  синоним:
 • установява
 • ,
 • настроена
 • ,
 • намерен
 • ,
 • стартиране

2. Set up or lay the groundwork for

 • "Establish a new department"
  synonym:
 • establish
 • ,
 • found
 • ,
 • plant
 • ,
 • constitute
 • ,
 • institute

2. Настройте или поставете основите за

 • "Създайте нов отдел"
  синоним:
 • установява
 • ,
 • намерен
 • ,
 • растение
 • ,
 • съставлява
 • ,
 • институт

3. Establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment

 • "The experiment demonstrated the instability of the compound"
 • "The mathematician showed the validity of the conjecture"
  synonym:
 • prove
 • ,
 • demonstrate
 • ,
 • establish
 • ,
 • show
 • ,
 • shew

3. Установете валидността на нещо, като пример, обяснение или експеримент

 • "„експериментът демонстрира нестабилността на съединението“"
 • "„математикът показа валидността на предположението“"
  синоним:
 • докажете
 • ,
 • демонстрира
 • ,
 • установява
 • ,
 • шоу
 • ,
 • Shew

4. Institute, enact, or establish

 • "Make laws"
  synonym:
 • lay down
 • ,
 • establish
 • ,
 • make

4. Институти, приеми или създават

 • "Прави закони"
  синоним:
 • легна
 • ,
 • установява
 • ,
 • направи

5. Bring about

 • "The trompe l'oeil-illusion establishes depth"
  synonym:
 • establish
 • ,
 • give

5. Докара

 • "Trompe l'oeil-illusion установява дълбочина"
  синоним:
 • установява
 • ,
 • давам

6. Place

 • "Her manager had set her up at the ritz"
  synonym:
 • install
 • ,
 • instal
 • ,
 • set up
 • ,
 • establish

6. Място

 • "Нейният мениджър я беше настроил в риц"
  синоним:
 • Инсталирам
 • ,
 • наложен
 • ,
 • настроена
 • ,
 • установява

7. Build or establish something abstract

 • "Build a reputation"
  synonym:
 • build
 • ,
 • establish

7. Изградете или установете нещо абстрактно

 • "Изградете репутация"
  синоним:
 • изграждане
 • ,
 • установява

8. Use as a basis for

 • Found on
 • "Base a claim on some observation"
  synonym:
 • establish
 • ,
 • base
 • ,
 • ground
 • ,
 • found

8. Използване като основа за

 • Намерен на
 • "Основава претенция за някакво наблюдение"
  синоним:
 • установява
 • ,
 • база
 • ,
 • земята
 • ,
 • намерен