Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Essential на български език

EnglishBulgarian

Essential

/ɛsɛnʃəl/

noun

1. Anything indispensable

 • "Food and shelter are necessities of life"
 • "The essentials of the good life"
 • "Allow farmers to buy their requirements under favorable conditions"
 • "A place where the requisites of water fuel and fodder can be obtained"
  synonym:
 • necessity
 • ,
 • essential
 • ,
 • requirement
 • ,
 • requisite
 • ,
 • necessary

1. Всичко задължително

 • "Храната и подслонът са необходимост от живота"
 • "Основните неща на добрия живот"
 • "„позволете на фермерите да купуват изискванията си при благоприятни условия“"
 • "Място, където могат да се получат необходимите водни горива и фураж"
синоним:
 • необходимост,
 • съществен,
 • изискване,
 • реквизит,
 • необходим

adjective

1. Absolutely necessary

 • Vitally necessary
 • "Essential tools and materials"
 • "Funds essential to the completion of the project"
 • "An indispensable worker"
  synonym:
 • essential
 • ,
 • indispensable

1. Абсолютно необходимо

 • Жизнено необходим
 • "Основни инструменти и материали"
 • "Фондове от съществено значение за завършването на проекта"
 • "Незаменим работник"
синоним:
 • съществен,
 • незаменим

2. Basic and fundamental

 • "The essential feature"
  synonym:
 • essential

2. Основен и основен

 • "Съществената характеристика"
синоним:
 • съществен

3. Of the greatest importance

 • "The all-important subject of disarmament"
 • "Crucial information"
 • "In chess cool nerves are of the essence"
  synonym:
 • all-important(a)
 • ,
 • all important(p)
 • ,
 • crucial
 • ,
 • essential
 • ,
 • of the essence(p)

3. С най-голямо значение

 • "Все важният обект на разоръжаване"
 • "Решаваща информация"
 • "В шаха хладните нерви са от съществено значение"
синоним:
 • всички важни ( a ),
 • всички важни ( p ),
 • от решаващо значение,
 • съществен,
 • от същността ( p )

4. Being or relating to or containing the essence of a plant etc

 • "Essential oil"
  synonym:
 • essential

4. Да бъдат или свързани с или съдържащи същността на растение и т.н.

 • "Есенциално масло"
синоним:
 • съществен

5. Defining rights and duties as opposed to giving the rules by which rights and duties are established

 • "Substantive law"
  synonym:
 • substantive
 • ,
 • essential

5. Определяне на права и задължения, за разлика от даването на правилата, чрез които се установяват права и задължения

 • "Съществен закон"
синоним:
 • по същество,
 • съществен

Examples of using

Pocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.
Джобните калкулатори могат да се купят на цената на чифт чорапи, а са необходими на хиляди британски деца в училище, не по-малко от молива и гумата.