Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "equilibrium" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "равновесие" на български език

EnglishBulgarian

Equilibrium

[Равновесие]
/ikwəlɪbriəm/

noun

1. A stable situation in which forces cancel one another

  synonym:
 • equilibrium

1. Стабилна ситуация, в която силите се отменят една друга

  синоним:
 • равновесие

2. A chemical reaction and its reverse proceed at equal rates

  synonym:
 • chemical equilibrium
 • ,
 • equilibrium

2. Химическата реакция и нейната обратна протича с равни скорости

  синоним:
 • химично равновесие
 • ,
 • равновесие

3. Equality of distribution

  synonym:
 • balance
 • ,
 • equilibrium
 • ,
 • equipoise
 • ,
 • counterbalance

3. Равенство на разпределението

  синоним:
 • баланс
 • ,
 • равновесие
 • ,
 • equipoise
 • ,
 • противовес

4. A sensory system located in structures of the inner ear that registers the orientation of the head

  synonym:
 • equilibrium
 • ,
 • labyrinthine sense
 • ,
 • vestibular sense
 • ,
 • sense of balance
 • ,
 • sense of equilibrium

4. Сензорна система, разположена в структури на вътрешното ухо, която регистрира ориентацията на главата

  синоним:
 • равновесие
 • ,
 • лабиринтно чувство
 • ,
 • вестибуларен смисъл
 • ,
 • усещане за баланс
 • ,
 • усещане за равновесие