Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "encompass" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "анкомпас" на български език

EnglishBulgarian

Encompass

[Encompass]
/ɛnkəmpəs/

verb

1. Include in scope

 • Include as part of something broader
 • Have as one's sphere or territory
 • "This group encompasses a wide range of people from different backgrounds"
 • "This should cover everyone in the group"
  synonym:
 • embrace
 • ,
 • encompass
 • ,
 • comprehend
 • ,
 • cover

1. Включване в обхвата

 • Включете като част от нещо по-широко
 • Имайте като сфера или територия
 • "Тази група обхваща широк кръг от хора от различен произход"
 • "Това трябва да обхване всички в групата"
  синоним:
 • прегръщам
 • ,
 • обхващам
 • ,
 • разбирам
 • ,
 • покривам