Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "emulate" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "имулира" на български език

EnglishBulgarian

Emulate

[Имитирам]
/ɛmjəlet/

verb

1. Strive to equal or match, especially by imitating

 • "He is emulating the skating skills of his older sister"
  synonym:
 • emulate

1. Стремете се към равно или съвпадение, особено чрез имитиране

 • "Той подражава на уменията за кънки на по-голямата си сестра"
  синоним:
 • подражание

2. Imitate the function of (another system), as by modifying the hardware or the software

  synonym:
 • emulate

2. Имитирайте функцията на ( друга система ), като чрез промяна на хардуера или софтуера

  синоним:
 • подражание

3. Compete with successfully

 • Approach or reach equality with
 • "This artist's drawings cannot emulate his water colors"
  synonym:
 • emulate

3. Състезавайте се успешно

 • Подход или постигане на равенство с
 • "„рисунките на този художник не могат да подражават на неговите водни цветове“"
  синоним:
 • подражание