Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "empty" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "празна" на български език

EnglishBulgarian

Empty

[Празен]
/ɛmpti/

noun

1. A container that has been emptied

 • "Return all empties to the store"
  synonym:
 • empty

1. Контейнер, който е изпразнен

 • "Върнете всички изпразвания в магазина"
  синоним:
 • празен

verb

1. Make void or empty of contents

 • "Empty the box"
 • "The alarm emptied the building"
  synonym:
 • empty

1. Направи празно или празно съдържание

 • "„празно кутията“"
 • "Алармата изпразни сградата"
  синоним:
 • празен

2. Become empty or void of its content

 • "The room emptied"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • discharge

2. Стават празни или невалидни от съдържанието му

 • "„стаята се изпразни“"
  синоним:
 • празен
 • ,
 • изхвърляне

3. Leave behind empty

 • Move out of
 • "You must vacate your office by tonight"
  synonym:
 • vacate
 • ,
 • empty
 • ,
 • abandon

3. Оставете след себе си празен

 • Излезте
 • "„трябва да освободите офиса си до тази вечер“"
  синоним:
 • освободи
 • ,
 • празен
 • ,
 • изоставям

4. Remove

 • "Empty the water"
  synonym:
 • empty

4. Премахвам

 • "Празно водата"
  синоним:
 • празен

5. Excrete or discharge from the body

  synonym:
 • evacuate
 • ,
 • void
 • ,
 • empty

5. Отделяне или изхвърляне от тялото

  синоним:
 • евакуирам
 • ,
 • празнота
 • ,
 • празен

adjective

1. Holding or containing nothing

 • "An empty glass"
 • "An empty room"
 • "Full of empty seats"
 • "Empty hours"
  synonym:
 • empty

1. Държане или не съдържа нищо

 • "Празна чаша"
 • "Празна стая"
 • "Пълен с празни места"
 • "Празни часове"
  синоним:
 • празен

2. Devoid of significance or point

 • "Empty promises"
 • "A hollow victory"
 • "Vacuous comments"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • hollow
 • ,
 • vacuous

2. Лишени от значение или точка

 • "Празни обещания"
 • "Куха победа"
 • "Вакуумни коментари"
  синоним:
 • празен
 • ,
 • куха
 • ,
 • вакуум

3. Needing nourishment

 • "After skipped lunch the men were empty by suppertime"
 • "Empty-bellied children"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • empty-bellied

3. Нуждаещи се от подхранване

 • "След като прескочиха обяда, мъжете бяха празни до вечеря"
 • "Празни коремчета деца"
  синоним:
 • празен
 • ,
 • празно-корем

4. Emptied of emotion

 • "After the violent argument he felt empty"
  synonym:
 • empty

4. Изпразнен от емоция

 • "След насилствения спор той се почувства празен"
  синоним:
 • празен

Examples of using

He was playing football with an empty can.
Той играеше футбол с една празна консерва.
The bus arrived empty.
Автобусът пристигна празен.
The buses ran back and forth almost empty.
Рейсовете се движеха почти празни.