Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "emptiness" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "празнота" на български език

EnglishBulgarian

Emptiness

[Празнота]
/ɛmptinəs/

noun

1. The state of containing nothing

  synonym:
 • emptiness

1. Състоянието на нищо не съдържа

  синоним:
 • празнота

2. Having an empty stomach

  synonym:
 • emptiness

2. С празен стомах

  синоним:
 • празнота

3. An empty area or space

 • "The huge desert voids"
 • "The emptiness of outer space"
 • "Without their support he'll be ruling in a vacuum"
  synonym:
 • void
 • ,
 • vacancy
 • ,
 • emptiness
 • ,
 • vacuum

3. Празна зона или пространство

 • "Огромните пустинни празноти"
 • "Празнотата на космическото пространство"
 • "Без тяхната подкрепа той ще управлява във вакуум"
  синоним:
 • празнота
 • ,
 • свободно място
 • ,
 • вакуум

4. The quality of being valueless or futile

 • "He rejected the vanities of the world"
  synonym:
 • vanity
 • ,
 • emptiness

4. Качеството да бъдеш безценен или безполезен

 • "Той отхвърли суетите на света"
  синоним:
 • суета
 • ,
 • празнота