Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Emit на български език

EnglishBulgarian

Emit

/ɪmɪt/

verb

1. Expel (gases or odors)

  synonym:
 • emit
 • ,
 • breathe
 • ,
 • pass off

1. Експулсирайте ( газове или миризми )

  синоним:
 • излъчвам
 • ,
 • дишам
 • ,
 • отминавам

2. Give off, send forth, or discharge

 • As of light, heat, or radiation, vapor, etc.
 • "The ozone layer blocks some harmful rays which the sun emits"
  synonym:
 • emit
 • ,
 • give out
 • ,
 • give off

2. Раздавайте, изпращайте или изхвърляйте

 • Като светлина, топлина или радиация, пара и т.н.
 • "„озоновият слой блокира някои вредни лъчи, които излъчва слънцето“"
  синоним:
 • излъчвам
 • ,
 • раздавам
 • ,
 • раздавам

3. Express audibly

 • Utter sounds (not necessarily words)
 • "She let out a big heavy sigh"
 • "He uttered strange sounds that nobody could understand"
  synonym:
 • utter
 • ,
 • emit
 • ,
 • let out
 • ,
 • let loose

3. Изрази звуково

 • Пълни звуци ( не непременно думи )
 • "„тя пусна голяма тежка въздишка“"
 • "„той изрече странни звуци, които никой не можеше да разбере“"
  синоним:
 • изричам
 • ,
 • излъчвам
 • ,
 • пусни
 • ,
 • нека се разхлаби

Examples of using

Planets don't emit light by themselves.
Планетите не светят със собствена светлина.