Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "emission" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "емисия" на български език

EnglishBulgarian

Emission

[Емисия]
/ɪmɪʃən/

noun

1. The act of emitting

 • Causing to flow forth
  synonym:
 • emission
 • ,
 • emanation

1. Актът на излъчване

 • Причинявайки изтичане
  синоним:
 • емисии
 • ,
 • излъчване

2. A substance that is emitted or released

  synonym:
 • discharge
 • ,
 • emission

2. Вещество, което се излъчва или освобождава

  синоним:
 • изхвърляне
 • ,
 • емисии

3. The release of electrons from parent atoms

  synonym:
 • emission

3. Освобождаването на електрони от родителските атоми

  синоним:
 • емисии

4. Any of several bodily processes by which substances go out of the body

 • "The discharge of pus"
  synonym:
 • discharge
 • ,
 • emission
 • ,
 • expelling

4. Всеки от няколко телесни процеса, чрез които веществата излизат от тялото

 • "Изхвърлянето на гной"
  синоним:
 • изхвърляне
 • ,
 • емисии
 • ,
 • експулсиране

5. The occurrence of a flow of water (as from a pipe)

  synonym:
 • emission

5. Появата на поток вода ( от тръба )

  синоним:
 • емисии