Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "elastic" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "еластичен" на български език

EnglishBulgarian

Elastic

[Еластичен]
/ɪlæstɪk/

noun

1. A narrow band of elastic rubber used to hold things (such as papers) together

  synonym:
 • rubber band
 • ,
 • elastic band
 • ,
 • elastic

1. Тясна лента от еластична гума, използвана за задържане на неща (като хартия) заедно

  синоним:
 • гумена лента
 • ,
 • еластична лента
 • ,
 • еластичен

2. A fabric made of yarns containing an elastic material

  synonym:
 • elastic

2. Тъкан, изработена от прежди, съдържаща еластичен материал

  синоним:
 • еластичен

adjective

1. Capable of resuming original shape after stretching or compression

 • Springy
 • "An elastic band"
 • "A youthful and elastic walk"
  synonym:
 • elastic

1. Способен да възобнови оригиналната си форма след разтягане или компресия

 • Спринг
 • "Еластична лента"
 • "Младежка и еластична разходка"
  синоним:
 • еластичен

2. Able to adjust readily to different conditions

 • "An adaptable person"
 • "A flexible personality"
 • "An elastic clause in a contract"
  synonym:
 • elastic
 • ,
 • flexible
 • ,
 • pliable
 • ,
 • pliant

2. Способен да се приспособява лесно към различни условия

 • "Адаптивен човек"
 • "Гъвкава личност"
 • "Еластична клауза в договор"
  синоним:
 • еластичен
 • ,
 • гъвкав