Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "efficient" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "ефективно" на български език

EnglishBulgarian

Efficient

[Ефикасен]
/ɪfɪʃənt/

adjective

1. Being effective without wasting time or effort or expense

 • "An efficient production manager"
 • "Efficient engines save gas"
  synonym:
 • efficient

1. Да бъде ефективен, без да губи време или усилия или разходи

 • "Ефективен мениджър на производството"
 • "Ефективните двигатели спестяват газ"
синоним:
 • ефикасен

2. Able to accomplish a purpose

 • Functioning effectively
 • "People who will do nothing unless they get something out of it for themselves are often highly effective persons..."-g.b.shaw
 • "Effective personnel"
 • "An efficient secretary"
 • "The efficient cause of the revolution"
  synonym:
 • effective
 • ,
 • efficient

2. В състояние да постигне цел

 • Ефективно функциониране
 • "Хората, които няма да направят нищо, освен ако не получат нещо от себе си, често са високоефективни лица ..." -g.b.shaw
 • "Ефективен персонал"
 • "Ефективен секретар"
 • "Ефективната причина за революцията"
синоним:
 • ефективен,
 • ефикасен