Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "earnings" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "печалба" на български език

EnglishBulgarian

Earnings

[Приходи]
/ərnɪŋz/

noun

1. The excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses)

  synonym:
 • net income
 • ,
 • net
 • ,
 • net profit
 • ,
 • lucre
 • ,
 • profit
 • ,
 • profits
 • ,
 • earnings

1. Превишението на приходите над разходите за даден период от време (, включително амортизация и други непарични разходи )

  синоним:
 • нетен доход
 • ,
 • нето
 • ,
 • нетна печалба
 • ,
 • Лукрес
 • ,
 • печалба
 • ,
 • печалби

2. Something that remunerates

 • "Wages were paid by check"
 • "He wasted his pay on drink"
 • "They saved a quarter of all their earnings"
  synonym:
 • wage
 • ,
 • pay
 • ,
 • earnings
 • ,
 • remuneration
 • ,
 • salary

2. Нещо, което възнаграждава

 • "Заплатите са платени с чек"
 • "Той пропиля заплащането си на питие"
 • "Те спестиха една четвърт от всичките си приходи"
  синоним:
 • заплата
 • ,
 • заплащане
 • ,
 • печалба
 • ,
 • възнаграждение