Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "early" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "ранна" на български език

EnglishBulgarian

Early

[Рано]
/ərli/

adjective

1. At or near the beginning of a period of time or course of events or before the usual or expected time

 • "Early morning"
 • "An early warning"
 • "Early diagnosis"
 • "An early death"
 • "Took early retirement"
 • "An early spring"
 • "Early varieties of peas and tomatoes mature before most standard varieties"
  synonym:
 • early

1. В или близо до началото на период от време или ход на събитията или преди обичайното или очакваното време

 • "Ранна сутрин"
 • "Ранно предупреждение"
 • "Ранна диагноза"
 • "Ранна смърт"
 • "Взе ранно пенсиониране"
 • "Ранна пролет"
 • "Ранните сортове грах и домати узряват преди повечето стандартни сортове"
  синоним:
 • рано

2. Being or occurring at an early stage of development

 • "In an early stage"
 • "Early forms of life"
 • "Early man"
 • "An early computer"
  synonym:
 • early

2. Битие или възникване в ранен етап на развитие

 • "В ранен етап"
 • "Ранни форми на живот"
 • "Ранен човек"
 • "Ранен компютър"
  синоним:
 • рано

3. Belonging to the distant past

 • "The early inhabitants of europe"
 • "Former generations"
 • "In other times"
  synonym:
 • early(a)
 • ,
 • former(a)
 • ,
 • other(a)

3. Принадлежащи към далечното минало

 • "Ранните жители на европа"
 • "Бивши поколения"
 • "В други времена"
  синоним:
 • рано ( a )
 • ,
 • бивш ( a )
 • ,
 • други ( a )

4. Very young

 • "At an early age"
  synonym:
 • early

4. Много млад

 • "В ранна възраст"
  синоним:
 • рано

5. Of an early stage in the development of a language or literature

 • "The early hebrew alphabetical script is that used mainly from the 11th to the 6th centuries b.c."
 • "Early modern english is represented in documents printed from 1476 to 1700"
  synonym:
 • early

5. На ранен етап от развитието на език или литература

 • "Ранният еврейски азбучен скрипт е този, използван главно от 11-ти до 6-ти век пр.н.е."
 • "„ранният съвременен английски език е представен в документи, отпечатани от 1476 до 1700 г.“"
  синоним:
 • рано

6. Expected in the near future

 • "Look for an early end to the negotiations"
  synonym:
 • early

6. Очаквано в близко бъдеще

 • "Търсете ранен край на преговорите"
  синоним:
 • рано

adverb

1. During an early stage

 • "Early on in her career"
  synonym:
 • early on
 • ,
 • early

1. По време на ранен етап

 • "Рано в кариерата си"
  синоним:
 • рано

2. Before the usual time or the time expected

 • "She graduated early"
 • "The house was completed ahead of time"
  synonym:
 • early
 • ,
 • ahead of time
 • ,
 • too soon

2. Преди обичайното време или очакваното време

 • "Тя завърши рано"
 • "Къщата беше завършена преди време"
  синоним:
 • рано
 • ,
 • предсрочно
 • ,
 • твърде скоро

3. In good time

 • "He awoke betimes that morning"
  synonym:
 • early
 • ,
 • betimes

3. Навреме

 • "Той се събуди сгодите тази сутрин"
  синоним:
 • рано
 • ,
 • betimes

Examples of using

Am I early?
Подранила ли съм?
Am I early?
Подранил ли съм?
I often get up very early.
Често ставам много рано.