Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "duplicate" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "дубликат" на български език

EnglishBulgarian

Duplicate

[Дубликат]
/dupləkət/

noun

1. Something additional of the same kind

 • "He always carried extras in case of an emergency"
  synonym:
 • extra
 • ,
 • duplicate

1. Нещо допълнително от същия вид

 • "Той винаги носеше екстри в случай на спешност"
синоним:
 • екстра,
 • дубликат

2. A copy that corresponds to an original exactly

 • "He made a duplicate for the files"
  synonym:
 • duplicate
 • ,
 • duplication

2. Копие, което съответства точно на оригинал

 • "Той направи дубликат за файловете"
синоним:
 • дубликат,
 • дублиране

verb

1. Make or do or perform again

 • "He could never replicate his brilliant performance of the magic trick"
  synonym:
 • duplicate
 • ,
 • reduplicate
 • ,
 • double
 • ,
 • repeat
 • ,
 • replicate

1. Направете или направете или изпълнете отново

 • "„той никога не можеше да повтори блестящото си изпълнение на вълшебния трик“"
синоним:
 • дубликат,
 • редуплика,
 • двоен,
 • повторете,
 • повторете

2. Duplicate or match

 • "The polished surface twinned his face and chest in reverse"
  synonym:
 • twin
 • ,
 • duplicate
 • ,
 • parallel

2. Дубликат или съвпадение

 • "„полираната повърхност побратими лицето и гърдите му в обратен ред“"
синоним:
 • близнак,
 • дубликат,
 • паралелен

3. Make a duplicate or duplicates of

 • "Could you please duplicate this letter for me?"
  synonym:
 • duplicate

3. Направете дубликат или дубликати на

 • "- бихте ли могли да дублирате това писмо за мен?"
синоним:
 • дубликат

4. Increase twofold

 • "The population doubled within 50 years"
  synonym:
 • double
 • ,
 • duplicate

4. Увеличете два пъти

 • "„населението се удвои в рамките на 50 години“"
синоним:
 • двоен,
 • дубликат

adjective

1. Identically copied from an original

 • "A duplicate key"
  synonym:
 • duplicate

1. Идентично копиран от оригинал

 • "Дублиращ ключ"
синоним:
 • дубликат

2. Being two identical

  synonym:
 • duplicate
 • ,
 • matching
 • ,
 • twin(a)
 • ,
 • twinned

2. Като две идентични

синоним:
 • дубликат,
 • съвпадение,
 • близнак ( a ),
 • побратимен