Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dumb" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "тъпо" на български език

EnglishBulgarian

Dumb

[Глупав]
/dəm/

adjective

1. Slow to learn or understand

 • Lacking intellectual acuity
 • "So dense he never understands anything i say to him"
 • "Never met anyone quite so dim"
 • "Although dull at classical learning, at mathematics he was uncommonly quick"- thackeray
 • "Dumb officials make some really dumb decisions"
 • "He was either normally stupid or being deliberately obtuse"
 • "Worked with the slow students"
  synonym:
 • dense
 • ,
 • dim
 • ,
 • dull
 • ,
 • dumb
 • ,
 • obtuse
 • ,
 • slow

1. Бавно да се учи или разбира

 • Липсва интелектуална острота
 • "Толкова гъст, че никога не разбира нищо, което му казвам"
 • "Никога не съм срещал никого толкова мрачен"
 • "Макар и скучен в класическото обучение, по математика той беше рядко бърз" - thackeray
 • "Тъпите служители вземат някои наистина тъпи решения"
 • "Той беше или нормално глупав, или умишлено тъп"
 • "Работи с бавните студенти"
  синоним:
 • гъст
 • ,
 • дим
 • ,
 • тъп
 • ,
 • бавно

2. Temporarily incapable of speaking

 • "Struck dumb"
 • "Speechless with shock"
  synonym:
 • speechless
 • ,
 • dumb

2. Временно неспособен да говори

 • "По дяволите тъп"
 • "Беззвучен от шок"
  синоним:
 • безмълвен
 • ,
 • тъп

3. Lacking the power of human speech

 • "Dumb animals"
  synonym:
 • dumb

3. Липсваща сила на човешката реч

 • "Тъпи животни"
  синоним:
 • тъп

4. Unable to speak because of hereditary deafness

  synonym:
 • dumb
 • ,
 • mute
 • ,
 • silent

4. Неспособен да говори поради наследствена глухота

  синоним:
 • тъп
 • ,
 • ням
 • ,
 • мълчалив