Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dribble" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "дрибъл" на български език

EnglishBulgarian

Dribble

[Дрибъл]
/drɪbəl/

noun

1. Flowing in drops

 • The formation and falling of drops of liquid
 • "There's a drip through the roof"
  synonym:
 • drip
 • ,
 • trickle
 • ,
 • dribble

1. Течащи на капки

 • Образуването и падането на капки течност
 • "Има капково капене през покрива"
  синоним:
 • капково
 • ,
 • струйка
 • ,
 • дрибъл

2. Saliva spilling from the mouth

  synonym:
 • drool
 • ,
 • dribble
 • ,
 • drivel
 • ,
 • slobber

2. Слюнка, разливаща се от устата

  синоним:
 • лигавя се
 • ,
 • дрибъл
 • ,
 • глупости
 • ,
 • мърляч

3. The propulsion of a ball by repeated taps or kicks

  synonym:
 • dribble
 • ,
 • dribbling

3. Задвижването на топка чрез многократни потупвания или ритници

  синоним:
 • дрибъл

verb

1. Run or flow slowly, as in drops or in an unsteady stream

 • "Water trickled onto the lawn from the broken hose"
 • "Reports began to dribble in"
  synonym:
 • trickle
 • ,
 • dribble
 • ,
 • filter

1. Тичайте или тече бавно, като на капки или в нестабилен поток

 • "Вода се стичаше по моравата от счупения маркуч"
 • "Докладите започнаха да дриблират"
  синоним:
 • струйка
 • ,
 • дрибъл
 • ,
 • филтър

2. Let or cause to fall in drops

 • "Dribble oil into the mixture"
  synonym:
 • dribble
 • ,
 • drip
 • ,
 • drop

2. Оставете или предизвикайте падане на капки

 • "Дрибъл олио в сместа"
  синоним:
 • дрибъл
 • ,
 • капково
 • ,
 • капка

3. Propel, "carry the ball"

 • "Dribble the ball"
  synonym:
 • dribble
 • ,
 • carry

3. Пропел, "носи топката"

 • "Дрибъл топката"
  синоним:
 • дрибъл
 • ,
 • носете

4. Let saliva drivel from the mouth

 • "The baby drooled"
  synonym:
 • drivel
 • ,
 • drool
 • ,
 • slabber
 • ,
 • slaver
 • ,
 • slobber
 • ,
 • dribble

4. Нека слюнката се носи от устата

 • "Бебето се лигавеше"
  синоним:
 • глупости
 • ,
 • лигавя се
 • ,
 • плоча
 • ,
 • робовладелец
 • ,
 • мърляч
 • ,
 • дрибъл