Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Dress на български език

EnglishBulgarian

Dress

/drɛs/

noun

1. A one-piece garment for a woman

 • Has skirt and bodice
  synonym:
 • dress
 • ,
 • frock

1. Дреха от една част за жена

 • Има пола и елече
синоним:
 • рокля,
 • жаба

2. Clothing of a distinctive style or for a particular occasion

 • "Formal attire"
 • "Battle dress"
  synonym:
 • attire
 • ,
 • garb
 • ,
 • dress

2. Дрехи с отличителен стил или за конкретен повод

 • "Официално облекло"
 • "Битка рокля"
синоним:
 • облекло,
 • дреха,
 • рокля

3. Clothing in general

 • "She was refined in her choice of apparel"
 • "He always bought his clothes at the same store"
 • "Fastidious about his dress"
  synonym:
 • apparel
 • ,
 • wearing apparel
 • ,
 • dress
 • ,
 • clothes

3. Облекло като цяло

 • "„тя беше усъвършенствана в избора си на облекло“"
 • "Той винаги купуваше дрехите си в един и същи магазин"
 • "Забавен за роклята си"
синоним:
 • облекло,
 • облекло за носене,
 • рокля,
 • дрехи

verb

1. Put on clothes

 • "We had to dress quickly"
 • "Dress the patient"
 • "Can the child dress by herself?"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • get dressed

1. Облечете дрехи

 • "Трябваше да се обличаме бързо"
 • "Обличам пациента"
 • "Може ли детето да се облича сама?"
синоним:
 • рокля,
 • облечете се

2. Provide with clothes or put clothes on

 • "Parents must feed and dress their child"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • clothe
 • ,
 • enclothe
 • ,
 • garb
 • ,
 • raiment
 • ,
 • tog
 • ,
 • garment
 • ,
 • habilitate
 • ,
 • fit out
 • ,
 • apparel

2. Осигурете дрехи или облечете дрехи

 • "„родителите трябва да хранят и обличат детето си“"
синоним:
 • рокля,
 • облечете,
 • Анклат,
 • дреха,
 • дреха,
 • Тог,
 • дреха,
 • хабилитират,
 • приляга,
 • облекло

3. Put a finish on

 • "Dress the surface smooth"
  synonym:
 • dress

3. Сложи финал

 • "Обличайте повърхността гладко"
синоним:
 • рокля

4. Dress in a certain manner

 • "She dresses in the latest paris fashion"
 • "He dressed up in a suit and tie"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • dress up

4. Обличайте се по определен начин

 • "„тя се облича по най-новата парижка мода“"
 • "Той се облече в костюм и вратовръзка"
синоним:
 • рокля,
 • обличам се

5. Dress or groom with elaborate care

 • "She likes to dress when going to the opera"
  synonym:
 • preen
 • ,
 • primp
 • ,
 • plume
 • ,
 • dress

5. Рокля или младоженец със сложна грижа

 • "„тя обича да се облича, когато ходи в операта“"
синоним:
 • Preen,
 • прима,
 • plume,
 • рокля

6. Kill and prepare for market or consumption

 • "Dress a turkey"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • dress out

6. Убийте и се подгответе за пазар или потребление

 • "Обличам пуйка"
синоним:
 • рокля,
 • обличам се

7. Arrange in ranks

 • "Dress troops"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • line up

7. Подредете в редици

 • "Рокля войски"
синоним:
 • рокля,
 • ред

8. Decorate (food), as with parsley or other ornamental foods

  synonym:
 • trim
 • ,
 • garnish
 • ,
 • dress

8. Украсете ( храна ), както при магданоз или други декоративни храни

синоним:
 • подстригване,
 • гарнитура,
 • рокля

9. Provide with decoration

 • "Dress the windows"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • decorate

9. Осигуряват декорация

 • "Обличайте прозорците"
синоним:
 • рокля,
 • украсяват

10. Put a dressing on

 • "Dress the salads"
  synonym:
 • dress

10. Сложи превръзка

 • "Обличайте салатите"
синоним:
 • рокля

11. Cultivate, tend, and cut back the growth of

 • "Dress the plants in the garden"
  synonym:
 • snip
 • ,
 • clip
 • ,
 • crop
 • ,
 • trim
 • ,
 • lop
 • ,
 • dress
 • ,
 • prune
 • ,
 • cut back

11. Култивирайте, склонете и намалете растежа на

 • "Обличайте растенията в градината"
синоним:
 • snip,
 • клип,
 • реколта,
 • подстригване,
 • Lop,
 • рокля,
 • Prune,
 • отрязан назад

12. Cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width

  synonym:
 • dress

12. Нарязани на ситно ( дървен материал ) до стандартна дебелина и ширина

синоним:
 • рокля

13. Convert into leather

 • "Dress the tanned skins"
  synonym:
 • dress

13. Конвертирайте в кожа

 • "Обличайте загорелите кожи"
синоним:
 • рокля

14. Apply a bandage or medication to

 • "Dress the victim's wounds"
  synonym:
 • dress

14. Прилагайте превръзка или лекарства за

 • "Облича раните на жертвата"
синоним:
 • рокля

15. Give a neat appearance to

 • "Groom the dogs"
 • "Dress the horses"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • groom
 • ,
 • curry

15. Придайте чист външен вид на

 • "Отглеждайте кучетата"
 • "Обличайте конете"
синоним:
 • рокля,
 • младоженец,
 • къри

16. Arrange attractively

 • "Dress my hair for the wedding"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • arrange
 • ,
 • set
 • ,
 • do
 • ,
 • coif
 • ,
 • coiffe
 • ,
 • coiffure

16. Подредете атрактивно

 • "Обличам косата си за сватбата"
синоним:
 • рокля,
 • подредете,
 • набор,
 • правя,
 • COIF,
 • Coiffe,
 • coiffure

adjective

1. Suitable for formal occasions

 • "Formal wear"
 • "A full-dress uniform"
 • "Dress shoes"
  synonym:
 • full-dress
 • ,
 • dress

1. Подходящ за официални поводи

 • "Официално износване"
 • "Униформа с пълна рокля"
 • "Обувки за рокли"
синоним:
 • пълен обличам,
 • рокля

2. (of an occasion) requiring formal clothes

 • "A dress dinner"
 • "A full-dress ceremony"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • full-dress

2. ( на повод ), изискващ официални дрехи

 • "Вечеря с рокля"
 • "Церемония с пълна рокля"
синоним:
 • рокля,
 • пълен обличам

Examples of using

Mary is wearing a beautiful red dress.
Мери носи красива червена рокля.
I can't buy you that dress.
Не мога да Ви купя тази рокля.
I can't buy you that dress.
Аз не мога да Ви купя тази рокля.