Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "drawing" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "рисуване" на български език

EnglishBulgarian

Drawing

[Рисуване]
/drɔɪŋ/

noun

1. An illustration that is drawn by hand and published in a book, magazine, or newspaper

 • "It is shown by the drawing in fig. 7"
  synonym:
 • drawing

1. Илюстрация, която е нарисувана на ръка и публикувана в книга, списание или вестник

 • "Показано е от чертежа на фиг. 7"
  синоним:
 • рисуване

2. A representation of forms or objects on a surface by means of lines

 • "Drawings of abstract forms"
 • "He did complicated pen-and-ink drawings like medieval miniatures"
  synonym:
 • drawing

2. Представяне на форми или обекти върху повърхност посредством линии

 • "Рисунки на абстрактни форми"
 • "Той правеше сложни рисунки с писалка и мастило като средновековни миниатюри"
  синоним:
 • рисуване

3. The creation of artistic pictures or diagrams

 • "He learned drawing from his father"
  synonym:
 • drawing
 • ,
 • draftsmanship
 • ,
 • drafting

3. Създаването на художествени картини или диаграми

 • "Научил е рисуване от баща си"
  синоним:
 • рисуване
 • ,
 • чертожни работи
 • ,
 • изготвяне

4. Players buy (or are given) chances and prizes are distributed by casting lots

  synonym:
 • lottery
 • ,
 • drawing

4. Играчите купуват (или им се дават) шансове и наградите се разпределят чрез хвърляне на жребий

  синоним:
 • лотария
 • ,
 • рисуване

5. Act of getting or draining something such as electricity or a liquid from a source

 • "The drawing of water from the well"
  synonym:
 • drawing
 • ,
 • drawing off

5. Акт на получаване или източване на нещо като електричество или течност от източник

 • "Тегленето на вода от кладенеца"
  синоним:
 • рисуване
 • ,
 • теглене

6. The act of moving a load by drawing or pulling

  synonym:
 • draft
 • ,
 • draught
 • ,
 • drawing

6. Актът на преместване на товар чрез изтегляне или издърпване

  синоним:
 • проект
 • ,
 • газене
 • ,
 • рисуване