Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "drag" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "влачище" на български език

EnglishBulgarian

Drag

[Дърпам]
/dræg/

noun

1. The phenomenon of resistance to motion through a fluid

  synonym:
 • drag
 • ,
 • retarding force

1. Феноменът на устойчивост на движение през течност

  синоним:
 • влачене
 • ,
 • забавяща сила

2. Something that slows or delays progress

 • "Taxation is a drag on the economy"
 • "Too many laws are a drag on the use of new land"
  synonym:
 • drag

2. Нещо, което забавя или забавя напредъка

 • "Данъчното облагане е драг за икономиката"
 • "Твърде много закони са драг за използването на нова земя"
  синоним:
 • влачене

3. Something tedious and boring

 • "Peeling potatoes is a drag"
  synonym:
 • drag

3. Нещо досадно и скучно

 • "Пилинг картофите е влачене"
  синоним:
 • влачене

4. Clothing that is conventionally worn by the opposite sex (especially women's clothing when worn by a man)

 • "He went to the party dressed in drag"
 • "The waitresses looked like missionaries in drag"
  synonym:
 • drag

4. Дрехи, които обикновено се носят от противоположния пол ( особено дамско облекло, когато се носят от мъж )

 • "Той отиде на купона, облечен в драг"
 • "Сервитьорките изглеждаха като мисионери в драг"
  синоним:
 • влачене

5. A slow inhalation (as of tobacco smoke)

 • "He took a puff on his pipe"
 • "He took a drag on his cigarette and expelled the smoke slowly"
  synonym:
 • puff
 • ,
 • drag
 • ,
 • pull

5. Бавно вдишване ( като тютюнев дим )

 • "Той взе пух на лулата си"
 • "Той се хвана за цигарата си и бавно изгони дима"
  синоним:
 • пух
 • ,
 • влачене
 • ,
 • дръпвам

6. The act of dragging (pulling with force)

 • "The drag up the hill exhausted him"
  synonym:
 • drag

6. Актът на влачене ( дърпане със сила )

 • "Влаченето нагоре по хълма го изчерпа"
  синоним:
 • влачене

verb

1. Pull, as against a resistance

 • "He dragged the big suitcase behind him"
 • "These worries were dragging at him"
  synonym:
 • drag

1. Дръпнете, срещу съпротива

 • "Той влачеше големия куфар зад себе си"
 • "Тези притеснения го влачеха"
  синоним:
 • влачене

2. Draw slowly or heavily

 • "Haul stones"
 • "Haul nets"
  synonym:
 • haul
 • ,
 • hale
 • ,
 • cart
 • ,
 • drag

2. Теглете бавно или силно

 • "Камъни за основен ремонт"
 • "Ремарке за теглене"
  синоним:
 • теглене
 • ,
 • Хейл
 • ,
 • количка
 • ,
 • влачене

3. Force into some kind of situation, condition, or course of action

 • "They were swept up by the events"
 • "Don't drag me into this business"
  synonym:
 • embroil
 • ,
 • tangle
 • ,
 • sweep
 • ,
 • sweep up
 • ,
 • drag
 • ,
 • drag in

3. Принудете се в някаква ситуация, състояние или ход на действие

 • "„те бяха пометени от събитията“"
 • "Не ме влачи в този бизнес"
  синоним:
 • бродира
 • ,
 • заплитане
 • ,
 • метене
 • ,
 • влачене
 • ,
 • плъзнете

4. Move slowly and as if with great effort

  synonym:
 • drag

4. Движете се бавно и сякаш с големи усилия

  синоним:
 • влачене

5. To lag or linger behind

 • "But in so many other areas we still are dragging"
  synonym:
 • drag
 • ,
 • trail
 • ,
 • get behind
 • ,
 • hang back
 • ,
 • drop behind
 • ,
 • drop back

5. Да изостава или да се задържи

 • "„но в толкова много други области, които все още влачим“"
  синоним:
 • влачене
 • ,
 • пътека
 • ,
 • задръжте
 • ,
 • капка зад
 • ,
 • пусни обратно

6. Suck in or take (air)

 • "Draw a deep breath"
 • "Draw on a cigarette"
  synonym:
 • puff
 • ,
 • drag
 • ,
 • draw

6. Смучете или вземете ( въздух )

 • "Начертайте дълбоко въздух"
 • "Рисувайте на цигара"
  синоним:
 • пух
 • ,
 • влачене
 • ,
 • теглене

7. Use a computer mouse to move icons on the screen and select commands from a menu

 • "Drag this icon to the lower right hand corner of the screen"
  synonym:
 • drag

7. Използвайте компютърна мишка, за да премествате икони на екрана и да избирате команди от менюто

 • "Плъзнете тази икона в долния десен ъгъл на екрана"
  синоним:
 • влачене

8. Walk without lifting the feet

  synonym:
 • scuff
 • ,
 • drag

8. Ходете без да повдигате краката

  синоним:
 • scuff
 • ,
 • влачене

9. Search (as the bottom of a body of water) for something valuable or lost

  synonym:
 • dredge
 • ,
 • drag

9. Търсене ( като дъното на водно тяло ) за нещо ценно или изгубено

  синоним:
 • драгиране
 • ,
 • влачене

10. Persuade to come away from something attractive or interesting

 • "He dragged me away from the television set"
  synonym:
 • drag

10. Убедете се да се измъкнете от нещо привлекателно или интересно

 • "„той ме отвлече от телевизора“"
  синоним:
 • влачене

11. Proceed for an extended period of time

 • "The speech dragged on for two hours"
  synonym:
 • drag
 • ,
 • drag on
 • ,
 • drag out

11. Продължете за продължителен период от време

 • "„речта се влачи два часа“"
  синоним:
 • влачене
 • ,
 • плъзнете нататък
 • ,
 • издърпайте