Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Dot на български език

EnglishBulgarian

Dot

/dɑt/

noun

1. A very small circular shape

 • "A row of points"
 • "Draw lines between the dots"
  synonym:
 • point
 • ,
 • dot

1. Много малка кръгла форма

 • "Ред точки"
 • "Чертайте линии между точките"
синоним:
 • точка,
 • точка

2. The united states federal department that institutes and coordinates national transportation programs

 • Created in 1966
  synonym:
 • Department of Transportation
 • ,
 • Transportation
 • ,
 • DoT

2. Федералният отдел на сащ, който институти и координира националните програми за транспорт

 • Създаден през 1966г
синоним:
 • Министерство на транспорта,
 • транспорт,
 • DoT

3. The shorter of the two telegraphic signals used in morse code

  synonym:
 • dot
 • ,
 • dit

3. По-късата от двата телеграфни сигнала, използвани в кода на морс

синоним:
 • точка,
 • Дит

4. Street name for lysergic acid diethylamide

  synonym:
 • acid
 • ,
 • back breaker
 • ,
 • battery-acid
 • ,
 • dose
 • ,
 • dot
 • ,
 • Elvis
 • ,
 • loony toons
 • ,
 • Lucy in the sky with diamonds
 • ,
 • pane
 • ,
 • superman
 • ,
 • window pane
 • ,
 • Zen

4. Име на улицата за диетиламид на лизергинова киселина

синоним:
 • киселина,
 • заден прекъсвач,
 • батерия-киселина,
 • доза,
 • точка,
 • Елвис,
 • луни тонове,
 • Люси в небето с диаманти,
 • Панел,
 • супермен,
 • прозорец,
 • дзен

verb

1. Scatter or intersperse like dots or studs

 • "Hills constellated with lights"
  synonym:
 • dot
 • ,
 • stud
 • ,
 • constellate

1. Разпръснете или пресечете като точки или шипове

 • "„хилс съзвездно със светлини“"
синоним:
 • точка,
 • родословен,
 • съзвездие

2. Distribute loosely

 • "He scattered gun powder under the wagon"
  synonym:
 • scatter
 • ,
 • sprinkle
 • ,
 • dot
 • ,
 • dust
 • ,
 • disperse

2. Разпределете свободно

 • "Той разпръсна пистолет на прах под вагона"
синоним:
 • разпръсна,
 • поръсете,
 • точка,
 • прах,
 • разпръснат

3. Make a dot or dots

  synonym:
 • dot

3. Направете точка или точки

синоним:
 • точка

4. Mark with a dot

 • "Dot your `i's"
  synonym:
 • dot

4. Маркирайте с точка

 • "Направи си" аз"
синоним:
 • точка