Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Dose на български език

EnglishBulgarian

Dose

/doʊs/

noun

1. A measured portion of medicine taken at any one time

  synonym:
 • dose
 • ,
 • dosage

1. Измерена част от лекарството, взета по всяко време

  синоним:
 • доза
 • ,
 • дозировка

2. The quantity of an active agent (substance or radiation) taken in or absorbed at any one time

  synonym:
 • dose
 • ,
 • dosage

2. Количеството активен агент ( вещество или радиация ), взето или абсорбирано по всяко време

  синоним:
 • доза
 • ,
 • дозировка

3. A communicable infection transmitted by sexual intercourse or genital contact

  synonym:
 • venereal disease
 • ,
 • VD
 • ,
 • venereal infection
 • ,
 • social disease
 • ,
 • Cupid's itch
 • ,
 • Cupid's disease
 • ,
 • Venus's curse
 • ,
 • dose
 • ,
 • sexually transmitted disease
 • ,
 • STD

3. Заразна инфекция, предавана чрез полов акт или генитален контакт

  синоним:
 • венерическа болест
 • ,
 • VD
 • ,
 • венерическа инфекция
 • ,
 • социална болест
 • ,
 • Сърбежът на Купидон
 • ,
 • Болест на Купидон
 • ,
 • Проклятие на Венера
 • ,
 • доза
 • ,
 • полово предавана болест
 • ,
 • STD

4. Street name for lysergic acid diethylamide

  synonym:
 • acid
 • ,
 • back breaker
 • ,
 • battery-acid
 • ,
 • dose
 • ,
 • dot
 • ,
 • Elvis
 • ,
 • loony toons
 • ,
 • Lucy in the sky with diamonds
 • ,
 • pane
 • ,
 • superman
 • ,
 • window pane
 • ,
 • Zen

4. Име на улицата за диетиламид на лизергинова киселина

  синоним:
 • киселина
 • ,
 • заден прекъсвач
 • ,
 • батерия-киселина
 • ,
 • доза
 • ,
 • точка
 • ,
 • Елвис
 • ,
 • луни тонове
 • ,
 • Люси в небето с диаманти
 • ,
 • Панел
 • ,
 • супермен
 • ,
 • прозорец
 • ,
 • дзен

verb

1. Treat with an agent

 • Add (an agent) to
 • "The ray dosed the paint"
  synonym:
 • dose

1. Лекувайте с агент

 • Добавете ( агент ) към
 • "„райът дозира боята“"
  синоним:
 • доза

2. Administer a drug to

 • "They drugged the kidnapped tourist"
  synonym:
 • drug
 • ,
 • dose

2. Администриране на лекарство за

 • "„дрогираха отвлечения турист“"
  синоним:
 • наркотик
 • ,
 • доза