Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "don" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "дон" на български език

EnglishBulgarian

Don

[Дон]
/dɑn/

noun

1. A spanish gentleman or nobleman

  synonym:
 • Don

1. Испански джентълмен или благородник

  синоним:
 • Дон

2. Teacher at a university or college (especially at cambridge or oxford)

  synonym:
 • preceptor
 • ,
 • don

2. Преподавател в университет или колеж (особено в кеймбридж или оксфорд)

  синоним:
 • наставник
 • ,
 • дон

3. The head of an organized crime family

  synonym:
 • don
 • ,
 • father

3. Главата на семейство от организираната престъпност

  синоним:
 • дон
 • ,
 • баща

4. Celtic goddess

 • Mother of gwydion and arianrhod
 • Corresponds to irish danu
  synonym:
 • Don

4. Келтска богиня

 • Майка на гвидион и арианрод
 • Съответства на ирландския дану
  синоним:
 • Дон

5. A european river in southwestern russia

 • Flows into the sea of azov
  synonym:
 • Don
 • ,
 • Don River

5. Европейска река в югозападна русия

 • Влива се в азовско море
  синоним:
 • Дон
 • ,
 • Дон Ривър

6. A spanish courtesy title or form of address for men that is prefixed to the forename

 • "Don roberto"
  synonym:
 • Don

6. Испанско учтиво заглавие или форма на адрес за мъже, която е с префикс към собственото име

 • "Дон роберто"
  синоним:
 • Дон

verb

1. Put clothing on one's body

 • "What should i wear today?"
 • "He put on his best suit for the wedding"
 • "The princess donned a long blue dress"
 • "The queen assumed the stately robes"
 • "He got into his jeans"
  synonym:
 • wear
 • ,
 • put on
 • ,
 • get into
 • ,
 • don
 • ,
 • assume

1. Облечете тялото си

 • "Какво да облека днес?"
 • "Облече най-хубавия си костюм за сватбата"
 • "Принцесата облече дълга синя рокля"
 • "Кралицата прие величествените одежди"
 • "Той влезе в дънките си"
  синоним:
 • носете
 • ,
 • сложи си
 • ,
 • влизай в
 • ,
 • дон
 • ,
 • предполагам