Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Dog на български език

EnglishBulgarian

Dog

/dɔg/

noun

1. A member of the genus canis (probably descended from the common wolf) that has been domesticated by man since prehistoric times

 • Occurs in many breeds
 • "The dog barked all night"
  synonym:
 • dog
 • ,
 • domestic dog
 • ,
 • Canis familiaris

1. Член от рода canis ( вероятно произхожда от обикновения вълк ), който е опитомен от човека от праисторически времена

 • Се среща при много породи
 • "Кучето лаеше цяла нощ"
  синоним:
 • куче
 • ,
 • домашно куче
 • ,
 • Canis familiis

2. A dull unattractive unpleasant girl or woman

 • "She got a reputation as a frump"
 • "She's a real dog"
  synonym:
 • frump
 • ,
 • dog

2. Скучно непривлекателно неприятно момиче или жена

 • "Тя получи репутация на фром"
 • "Тя е истинско куче"
  синоним:
 • наперен
 • ,
 • куче

3. Informal term for a man

 • "You lucky dog"
  synonym:
 • dog

3. Неформален термин за мъж

 • "Ти късметлийско куче"
  синоним:
 • куче

4. Someone who is morally reprehensible

 • "You dirty dog"
  synonym:
 • cad
 • ,
 • bounder
 • ,
 • blackguard
 • ,
 • dog
 • ,
 • hound
 • ,
 • heel

4. Някой, който е морално укорим

 • "Ти мръсно куче"
  синоним:
 • кад
 • ,
 • Bounder
 • ,
 • blackguard
 • ,
 • куче
 • ,
 • хрътка
 • ,
 • пета

5. A smooth-textured sausage of minced beef or pork usually smoked

 • Often served on a bread roll
  synonym:
 • frank
 • ,
 • frankfurter
 • ,
 • hotdog
 • ,
 • hot dog
 • ,
 • dog
 • ,
 • wiener
 • ,
 • wienerwurst
 • ,
 • weenie

5. Гладко текстурирана наденица от мляно говеждо или свинско месо обикновено пушена

 • Често се сервира на хлебче
  синоним:
 • откровен
 • ,
 • frankfurter
 • ,
 • хотдог
 • ,
 • хот дог
 • ,
 • куче
 • ,
 • wiener
 • ,
 • wienerwurst
 • ,
 • weenie

6. A hinged catch that fits into a notch of a ratchet to move a wheel forward or prevent it from moving backward

  synonym:
 • pawl
 • ,
 • detent
 • ,
 • click
 • ,
 • dog

6. Шарнирен улов, който се вписва в прорез на тресчотка, за да се придвижи колело напред или да се предотврати придвижването му назад

  синоним:
 • лапа
 • ,
 • въздържал
 • ,
 • щракване
 • ,
 • куче

7. Metal supports for logs in a fireplace

 • "The andirons were too hot to touch"
  synonym:
 • andiron
 • ,
 • firedog
 • ,
 • dog
 • ,
 • dog-iron

7. Метални опори за трупи в камина

 • "Андироните бяха твърде горещи, за да се докоснат"
  синоним:
 • Андирон
 • ,
 • flongog
 • ,
 • куче
 • ,
 • куче желязо

verb

1. Go after with the intent to catch

 • "The policeman chased the mugger down the alley"
 • "The dog chased the rabbit"
  synonym:
 • chase
 • ,
 • chase after
 • ,
 • trail
 • ,
 • tail
 • ,
 • tag
 • ,
 • give chase
 • ,
 • dog
 • ,
 • go after
 • ,
 • track

1. Продължете след това с намерението да хванете

 • "Полицаят прогони магарето по алеята"
 • "Кучето прогони заека"
  синоним:
 • гони
 • ,
 • гони след
 • ,
 • пътека
 • ,
 • опашка
 • ,
 • таг
 • ,
 • дай гони
 • ,
 • куче
 • ,
 • върви след
 • ,
 • песен

Examples of using

What color is Tom's dog?
Какъв цвят е кучето на Том?
I have to find my dog.
Трябва да си намеря кучето.
Tom doesn't have a cat. However, Tom does have a dog, doesn't he?
Том няма котка. Обаче Том има куче, нали?