Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Disturbance на български език

EnglishBulgarian

Disturbance

/dɪstərbəns/

noun

1. Activity that is a malfunction, intrusion, or interruption

 • "The term `distress' connotes some degree of perturbation and emotional upset"
 • "He looked around for the source of the disturbance"
 • "There was a disturbance of neural function"
  synonym:
 • perturbation
 • ,
 • disturbance

1. Дейност, която е неизправност, проникване или прекъсване

 • "Терминът" бедствие "означава известна степен на смущение и емоционално разстройство"
 • "Той се огледа за източника на безпокойството"
 • "Имаше нарушение на невралната функция"
  синоним:
 • смущение
 • ,
 • смущение

2. An unhappy and worried mental state

 • "There was too much anger and disturbance"
 • "She didn't realize the upset she caused me"
  synonym:
 • disturbance
 • ,
 • perturbation
 • ,
 • upset

2. Нещастно и притеснено психическо състояние

 • "Имаше твърде много гняв и смущение"
 • "Тя не осъзна разстройството, което ми причини"
  синоним:
 • смущение
 • ,
 • смущение
 • ,
 • разстроен

3. A disorderly outburst or tumult

 • "They were amazed by the furious disturbance they had caused"
  synonym:
 • disturbance
 • ,
 • disruption
 • ,
 • commotion
 • ,
 • flutter
 • ,
 • hurly burly
 • ,
 • to-do
 • ,
 • hoo-ha
 • ,
 • hoo-hah
 • ,
 • kerfuffle

3. Безреден изблик или смут

 • "Те бяха изумени от яростното смущение, което бяха причинили"
  синоним:
 • смущение
 • ,
 • прекъсване
 • ,
 • смут
 • ,
 • трептене
 • ,
 • набързо
 • ,
 • да направя
 • ,
 • Hoo-ха
 • ,
 • Hoo-ха
 • ,
 • kerfuffle

4. A noisy fight

  synonym:
 • affray
 • ,
 • disturbance
 • ,
 • fray
 • ,
 • ruffle

4. Шумна битка

  синоним:
 • мъка
 • ,
 • смущение
 • ,
 • сбиване
 • ,
 • ръмжене

5. The act of disturbing something or someone

 • Setting something in motion
  synonym:
 • disturbance

5. Актът на нарушаване на нещо или някого

 • Пускане на нещо в движение
  синоним:
 • смущение

6. (psychiatry) a psychological disorder of thought or emotion

 • A more neutral term than mental illness
  synonym:
 • mental disorder
 • ,
 • mental disturbance
 • ,
 • disturbance
 • ,
 • psychological disorder
 • ,
 • folie

6. ( психиатрия ) психологическо разстройство на мисълта или емоцията

 • По-неутрален термин от психичните заболявания
  синоним:
 • психическо разстройство
 • ,
 • психическо разстройство
 • ,
 • смущение
 • ,
 • психологическо разстройство
 • ,
 • Фоли

7. Electrical or acoustic activity that can disturb communication

  synonym:
 • noise
 • ,
 • interference
 • ,
 • disturbance

7. Електрическа или акустична активност, която може да наруши комуникацията

  синоним:
 • шум
 • ,
 • намеса
 • ,
 • смущение