Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Distinguish на български език

EnglishBulgarian

Distinguish

/dɪstɪŋgwɪʃ/

verb

1. Mark as different

 • "We distinguish several kinds of maple"
  synonym:
 • distinguish
 • ,
 • separate
 • ,
 • differentiate
 • ,
 • secern
 • ,
 • secernate
 • ,
 • severalize
 • ,
 • severalise
 • ,
 • tell
 • ,
 • tell apart

1. Маркирайте като различни

 • "„разграничаваме няколко вида клен“"
синоним:
 • разграничаване,
 • отделен,
 • диференцират,
 • secern,
 • secernate,
 • няколко пъти,
 • halifise,
 • кажи,
 • разкажете отделно

2. Detect with the senses

 • "The fleeing convicts were picked out of the darkness by the watchful prison guards"
 • "I can't make out the faces in this photograph"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise
 • ,
 • distinguish
 • ,
 • discern
 • ,
 • pick out
 • ,
 • make out
 • ,
 • tell apart

2. Открива със сетивата

 • "„бягащите осъдени бяха избрани от тъмнината от зорките пазачи на затвора“"
 • "„не мога да разбера лицата на тази снимка“"
синоним:
 • място,
 • разпознавам,
 • разпознавам,
 • разграничаване,
 • различие,
 • изберете,
 • направи,
 • разкажете отделно

3. Be a distinctive feature, attribute, or trait

 • Sometimes in a very positive sense
 • "His modesty distinguishes him from his peers"
  synonym:
 • distinguish
 • ,
 • mark
 • ,
 • differentiate

3. Да бъде отличителна черта, атрибут или черта

 • Понякога в много положителен смисъл
 • "„неговата скромност го отличава от връстниците му“"
синоним:
 • разграничаване,
 • марка,
 • диференцират

4. Make conspicuous or noteworthy

  synonym:
 • signalize
 • ,
 • signalise
 • ,
 • distinguish

4. Правят забележими или забележителни

синоним:
 • сигнализирам,
 • сигнализирам,
 • разграничаване

5. Identify as in botany or biology, for example

  synonym:
 • identify
 • ,
 • discover
 • ,
 • key
 • ,
 • key out
 • ,
 • distinguish
 • ,
 • describe
 • ,
 • name

5. Идентифицирайте например като в ботаниката или биологията

синоним:
 • идентифицира,
 • откривам,
 • ключ,
 • ключ,
 • разграничаване,
 • описване,
 • име