Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "distant" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "далечен" на български език

EnglishBulgarian

Distant

[Далечен]
/dɪstənt/

adjective

1. Separated in space or coming from or going to a distance

 • "Distant villages"
 • "The sound of distant traffic"
 • "A distant sound"
 • "A distant telephone call"
  synonym:
 • distant

1. Разделени в пространството или идващи от или отиващи на разстояние

 • "Далечни села"
 • "Звукът от далечен трафик"
 • "Далечен звук"
 • "Далечен телефонен разговор"
  синоним:
 • далечен

2. Far apart in relevance or relationship or kinship

 • "A distant cousin"
 • "A remote relative"
 • "A distant likeness"
 • "Considerations entirely removed (or remote) from politics"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote

2. Далеч един от друг по отношение на уместност или връзка или родство

 • "Далечен братовчед"
 • "Отдалечен роднина"
 • "Далечно подобие"
 • "Съображения изцяло премахнати ( или отдалечени ) от политиката"
  синоним:
 • далечен
 • ,
 • отдалечен

3. Remote in manner

 • "Stood apart with aloof dignity"
 • "A distant smile"
 • "He was upstage with strangers"
  synonym:
 • aloof
 • ,
 • distant
 • ,
 • upstage

3. Отдалечен по начин

 • "Издържа отделно с достойнство"
 • "Далечна усмивка"
 • "Той беше в крак с непознати"
  синоним:
 • настрани
 • ,
 • далечен
 • ,
 • upstage

4. Separate or apart in time

 • "Distant events"
 • "The remote past or future"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote
 • ,
 • removed

4. Отделно или разделено във времето

 • "Далечни събития"
 • "Отдалеченото минало или бъдеще"
  синоним:
 • далечен
 • ,
 • отдалечен
 • ,
 • отстранен

5. Located far away spatially

 • "Distant lands"
 • "Remote stars"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote

5. Разположен далеч пространствено

 • "Далечни земи"
 • "Отдалечени звезди"
  синоним:
 • далечен
 • ,
 • отдалечен