Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dispose" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "изхвърли" на български език

EnglishBulgarian

Dispose

[Изхвърлете]
/dɪspoʊz/

verb

1. Give, sell, or transfer to another

 • "She disposed of her parents' possessions"
  synonym:
 • dispose

1. Даване, продажба или прехвърляне на друг

 • "Тя се разпореждаше с притежанията на родителите си"
  синоним:
 • изхвърлете

2. Throw or cast away

 • "Put away your worries"
  synonym:
 • discard
 • ,
 • fling
 • ,
 • toss
 • ,
 • toss out
 • ,
 • toss away
 • ,
 • chuck out
 • ,
 • cast aside
 • ,
 • dispose
 • ,
 • throw out
 • ,
 • cast out
 • ,
 • throw away
 • ,
 • cast away
 • ,
 • put away

2. Хвърли или хвърли

 • "Отстранете тревогите си"
  синоним:
 • изхвърлете
 • ,
 • хвърляне
 • ,
 • чък вън
 • ,
 • захвърлете настрана
 • ,
 • изгонете
 • ,
 • отхвърлете
 • ,
 • прибрано

3. Make receptive or willing towards an action or attitude or belief

 • "Their language inclines us to believe them"
  synonym:
 • dispose
 • ,
 • incline

3. Направете възприемчиви или желаещи към действие, отношение или вяра

 • "Техният език ни кара да им вярваме"
  синоним:
 • изхвърлете
 • ,
 • наклон

4. Place or put in a particular order

 • "The dots are unevenly disposed"
  synonym:
 • dispose

4. Поставете или поставете в определен ред

 • "Точките са разположени неравномерно"
  синоним:
 • изхвърлете

5. Make fit or prepared

 • "Your education qualifies you for this job"
  synonym:
 • qualify
 • ,
 • dispose

5. Направете годни или подготвени

 • "Вашето образование ви квалифицира за тази работа"
  синоним:
 • квалифицирам се
 • ,
 • изхвърлете